VŠLG
MENU

Povinně zveřejňované informace

Název školy:Vysoká škola logistiky o.p.s.
Sídlo:Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
Právní forma:obecně prospěšná společnost; druh obecně poskytovaných služeb: - zajišťování vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v akreditovaném studijním programu; - provozování vysoké školy na základě státního souhlasu a udělené akreditace
Statutární orgán:ředitel společnosti Mgr. Josef Kulíšek
25875167
ID datové schránky:8fq5iug
Zakladatel:DELTA Morava, s.r.o.
Zápis v OŘ:společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 125
Vedení školy
Rektorprof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Prorektor pro vzdělávánídoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů, prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikaceIng. Libor Kavka, Ph.D.
KvestorIng. Tomáš Vrba
Ředitel Institutu MBA a profesního vzděláváníIng. Ivan Hlavoň, CSc.

Obecně prospěšné společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. se sídlem v Přerově byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodnutím č.j. 16040/2004-030 ze dne 15. dubna 2004, nabytí právní moci dne 21. dubna 2004 udělen podle § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu a podle § 39 odst. 9, § 78 odst. 1, §79 odst. 7, § 87 písm. g) a § 105 zákona o vysokých školách byla udělena akreditace bakalářskému studijnímu programu LOGISTIKA B 3713 (kód kmenového oboru studijního programu) s prezenční a kombinovanou formou studia pro studijní obory:

a rozhodnutím č.j. 17 733/2007-30/1 ze dne 31. 7. 2007 udělena podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu LOGISTIKA N 3713 (kód kmenového studijního programu) s prezenční a kombinovanou formou studiu pro studijní obor:

Na základě rozhodnutí č.j.MSMT/6978/2012-M3 ze dne 29. 2. 2012 prodloužilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci bakalářskému studijnímu programu Logistika B 3713, se studijními obory Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu  do 31. 3. 2020.

Na základě rozhodnutí č. j. 5101/2011-30/1 ze dne 23. 2. 2011 prodloužilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Logistika N 3713 do 31. 8. 2019.

Zákon č. 168/2018 Sb. prodlužuje akreditaci studijních programů Logistika B 3713 a Logistika N 3713  do 31. 12. 2024. Zároveň u těchto studijních programů mohou být uchazeči přijímání ke studiu do data uplynutí doby akreditace uvedené v rozhodnutí.

Na základě rozhodnutí č. j. NAU-128/2017-10 ze dne 8. 6. 2018 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Logistika B1041P040001 do 26. 6. 2023. Součástí programu je specializace Informatika pro logistiku (104104BP01) se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou v Přerově.

Na základě rozhodnutí č. j. NAU-430/2018-8 ze dne 15. 3. 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství akreditaci profesně zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Logistika N1041P040001 do 2. 4. 2024 se standardní dobou studia 2 roky formou studia prezenční a kombinovanou v Přerově a v Praze. Součástí programu je profilace na Logistiku a řízení dopravních procesů nebo na Logistiku a řízení výrobních procesů.

Na základě rozhodnutí č. j. NAU 160/2019-12 ze dne 26. 9. 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství akreditaci profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Logistika B1041P040005 do 27. 11. 2024 se standardní dobou studia 3 roky formou studia prezenční a kombinovanou v Přerově a v Praze. Součástí programu je specializace Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku.

Na základě rozhodnutí akreditační komise je ve spolupráci s DF ČVUT akreditováno doktorské studium v oboru „Dopravní logistika. Doktorské studium, které vychovává absolventy pro výzkum a vývoj reálných i hypotetických objektů a metod řízení v oblasti logistiky. Po absolvování tohoto studia získá absolvent akademický titul „doktor“, zkrátka za jménem je Ph.D.