Proč studovat MBA?

Profesní studijní MBA program Logistika je programem celoživotního vzdělávání realizovaným na Vysoké škole logistiky o.p.s. Jeho zavedením vysoká škola naplňuje požadavek  Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v konkrétní oblasti celoživotního vzdělávání (Zákon č. 111/1998 Sb., Část první, Základní ustanovení, §1, Úvodní ustanovení, část c)). Profesní program navazuje na stejnojmenný Národním akreditačním úřadem akreditovaný bakalářský a magisterský studijní program Logistika.

Spojením akademického a profesního vzdělávání je dosaženo nejvyšší úrovně požadované podnikovou - manažerskou praxí po celoživotním vzdělávání.

Studium je vhodné pro všechny, kteří se chtějí posunout ve své kariéře a chtějí dosáhnout profesního růstu. Studium pomůže rozvíjet manažerské dovednosti a znalosti potřebné k vedení a inovacím v různých profesních oblastech (dopravní a podniková logistika, logistika řízení lidských zdrojů).

Vysoká škola logistiky o.p.s. je členem sdružení CAMBAS (Czech Association of MBA Schools). Členové CAMBAS respektují a prosazují společné hodnoty, jejímž cílem je vysoká a srovnatelná kvalita MBA vzdělávání. Sdružení CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Obsah studia

Semestr Název předmětu
Legislativa, leadership a personální management
Management osobního rozvoje - efektivní sebeřízení manažera
Pokročilé metody v řízení projektů
Semestr Název předmětu
Moderní technologie v logistice
Pokročilé metody systémového inženýrství
Řízení a optimalizace logistických procesů
Strategický a bezpečnostní management
Semestr Název předmětu
Publikace a prezentace výsledků výzkumu
Odborné texty a kvalifikační práce

Výhody studia MBA na VŠLG

18 měsíců

Délka studia je 18 měsíců.

1x za měsíc

Výuka probíhá jednou za měsíc.

Elitní vyučující

Budou Vás učit špičkoví učitelé z VŠLG a externí hosté.

Kariérní postup

S MBA titulem získáte lepší možnosti uplatnění.

Tři města

Studovat lze v Praze, Přerově a Bratislavě.

Nové kontakty

Vaši spolužáci budou z řad vlivných manažerů.

Vybraní partneři školy

Důležité informace

 • Podmínky pro přijetí +

  • Doložení vysokoškolského vzdělání magisterského stupně, nejlépe technického nebo ekonomického směru s alespoň 2 letou praxí. • Doložení motivačního dopisu, jehož cílem je zdůvodnění dalšího profesního vzdělávání, resp. co očekává kandidát od studia MBA. • Doložení strukturovaného profesního životopisu. • Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které posoudí předpoklady uchazeče o studium např. formou krátkého pohovoru s uchazečem před min. tříčlennou komisí; nebo posouzením zaslaných / předložených dokumentů.
 • Školné +

  Školné za celé studium činí 80 000Kč. Je splatné ve třech splátkách nebo dle smluvně dohodnutého individuálního splátkového kalendáře. VŠLG není plátce DPH.
 • Struktura předmětů +

  Předměty jsou postaveny zejména na případových studiích, na řešení konkrétních problémů, na aplikacích technologií a vybraných postupů tak, aby nově získané vědomosti byly využitelné a přenositelné do praxe. Předměty studia nejsou opakováním Bc / Mgr. studia, ale jsou náplní nového programu celoživotního, kvalifikačního vzdělávání, specificky zaměřeného na potřeby a perspektivy profesionálů v řídících pozicích v oblasti logistiky. Cílem programu je rozvoj jejich znalostí a dovedností.
 • Profily přednášejících +

  prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA Profesor systémového inženýrství, profesor nauk technicznych (Polsko), ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence UTB ve Zlíně, odborný garant studijního programu MBA/DBA. Garantuje a řídí činnost laboratoře penetračních testů a verifikačního centra průmyslových a logistických transakcí založených na technologii Blockchain. Vedl a realizoval řadu rozsáhlých inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu. V oblastech informační logistiky vedl specifické projekty pro silové složky států V4. prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA Rektor Vysoké školy logistiky, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s technologiemi řízení dopravy typu TAČR. Působí také v roli prezidenta České logistické asociace. doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., DBA Ředitel Institutu, emeritní rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. Na pozici generálního ředitele velkých organizací vedl a realizoval projekty spojené s návrhy a výstavbou dopravních staveb. V oblasti aplikovaného výzkumu se zabývá návrhy a řešením strategických logistických problémů. Realizoval dopravní stavby a řešení dopravních systémů na území např. Slovenska, Česka, Rakouska, Polska, Ruské federace, Ukrajiny, Uzbekistánu aj. doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., DBA Proděkan a statutární zástupce děkana Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Vedl desítky výzkumných a v průmyslu realizovaných inženýrských projektů spojených s modelováním a optimalizací výrobních logistických procesů. Problematiku optimalizace a modelování přednášel v řadě států EU. doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., DBA Vedoucí pracovník laboratoře umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu GAČR/TAČR spojených s aplikacemi umělé inteligence, analýzou dat a kryptografií. Přednášel v řadě států Evropy, Asie a Ameriky. doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, MBA Řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s řízením strojů a procesů, zabývá se virtuální realitou a technologiemi automatické identifikace spojených s Průmyslem 4.0. Úspěšně řešil velké projekty typu TAČR. Ing. Pavel Vařacha, Ph.D., DBA Odborný pracovník Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI UTB, řešitel řady významných inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu TAČR. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů. Spolupracuje na vývoji inteligentních robotických systémů s pokročilou logistikou komunikace. Úzce spolupracuje s výzkumným pracovišti v El Pasu (Texas, USA) a University of Tokio (Japonsko). Ing. Libor Kavka, Ph.D. Řešitel inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu GAČR. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů v oblasti energetických sítí.
 • Vystupující hosté +

  prof. Ing. Said Krayem, CSc. profesor elektrotechnického inženýrství, řešitel rozsáhlých technických a technologických projektů spojených se zaváděním inteligentních systémů řízení (Smart Cities) a to včetně dopravních. Ve výzkumné oblasti se zabýval “Fault Tolerant Systems” a jejich matematickou interpretací (B-Method). Dlouhá léta působil ve Výzkumném ústavu matematických strojů Akademie věd České republiky. Petr Eliáš, DBA, CEO předseda představenstva INSPECTUM a.s., investor do progresivních technologických firem (iTECH21, DC PORT), ale také projekční kanceláře pro logistiku a sklady STEMIO, zvaný přednášející na odborných setkáních, expert předávající své zkušenosti studentům vysokých škol, podnikatel naplňující baťovské principy řízení, který svou edukační životní cestu volil sám svým zájmem a obrovskou pílí. Ve své praxi úspěšně realizoval desítky projektů s pokročilou logistikou ve více zemích světa. Je aktivním podporovatelem řady společensky a sociálně významných vzdělávacích a osobnost rozvíjejících projektů (např. projekty zaměřeny na pomoc českým/slovenským dětem, podpora začínajících podnikatelů). prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. profesor technické kybernetiky, řešitel rozsáhlých technických a technologických projektů spojených se zaváděním automatizovaných systémů řízení. Ve výzkumné oblasti se zabýval kybernetickými systémy a rozvíjel oblasti spojené s teorií regulace a řízení. doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. působí na manažerské pozici na Katedře aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci. Je úspěšnou řešitelkou projektů aplikovaného výzkumu (např. TAČR) zaměřených na propojování lidského kapitálu a technologií v aktuálním prostředí práce. Disponuje hlubokými zkušenostmi z výuky a stáží v zemích Evropy, Asie a USA. doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. ředitel Ústavu logistiky a managementu dopravy, Fakulta dopravní, ČVUT Praha, předseda oborové rady doktorského studia Logistiky na ČVUT, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu. Disponuje hlubokými zkušenostmi z výuky a stáží v zemích EU a USA. Ing. Jan Dienstbier ředitel divize obchodu firmy GORDIC, ICT konzultant PricewaterhouseCoopers, dlouholeté zkušenosti s vedením manažerských týmů a řízením velkých firem (02 Telefonica, PVT, XEROX, SyBase aj.). Ing. Robert Bucki, Ph.D. řešitel inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů ve službách a výrobních podnicích v Polsku. Ing. Vít Štěpánek, CTO ředitel divize informačních a komunikačních technologií (NWT a.s.). Zastával řadu významných pozic spojených se strategickým rozhodováním, např. ministerský rada a člen rady eHealth – vedoucí sekce Telemedicína (MZČR, ředitel odboru informačních technologií (Czechinvest). Ve své praxi úspěšně realizoval desítky projektů s pokročilou informační logistikou ve více zemích světa. Je aktivním podporovatelem řady společensky a kulturně významných vzdělávacích a osobnost rozvíjejících projektů. Ing. David Malaník, Ph.D. vedoucí pracovník laboratoře penetračních testů PTLAB FAI UTB, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s bezpečnostním výzkumem. Přednášel na odborných konferencích v řadě států Evropy, Afriky a Ameriky.

Otevřete si nové kariérní příležitosti.

Přihláška ke studiu MBA

Podání přihlášky je bezplatné. Podání přihlášky pro akademický rok 2024/2025 je do 29. 2. 2024.

Přihláška