Prečo študovať MBA?

Profesijný študijný MBA program Logistika je programom celoživotného vzdelávania realizovaným na Vysokej škole logistiky o.p.s. Jeho zavedením vysoká škola napĺňa požiadavku Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov v konkrétnej oblasti celoživotného vzdelávania (Zákon č. 111/1998 Zb., Časť prvá, Základné ustanovenia, §1, Úvodné ustanovenia, časť c)). Profesijný program nadväzuje na rovnomenný Národným akreditačným úradom akreditovaný bakalársky a magisterský študijný program Logistika.

Spojením akademického a profesijného vzdelávania je dosiahnutá najvyššia úroveň požadovaná podnikovou - manažérskou praxou po celoživotnom vzdelávaní.

Štúdium je vhodné pre všetkých, ktorí sa chcú posunúť vo svojej kariére a chcú dosiahnuť profesijný rast. Štúdium pomôže rozvíjať manažérske zručnosti a znalosti potrebné na vedenie a inovácie v rôznych profesných oblastiach (dopravná a podniková logistika, logistika riadenia ľudských zdrojov).

Vysoká škola logistiky o.p.s. je členom združenia CAMBAS (Slovak Association of MBA Schools). Členovia CAMBAS rešpektujú a presadzujú spoločné hodnoty, ktorých cieľom je vysoká a porovnateľná kvalita MBA vzdelávania. Združenie CAMBAS je členom medzinárodnej asociácie EQUAL, ktorá združuje významné akreditačné agentúry pôsobiace v oblasti manažérskych študijných programov. Členmi EQUAL sú napríklad AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA alebo GMAC.

Obsah štúdia

Semester Názov predmetu
Legislatíva, leadership a personálny manažment
Management osobného rozvoja - efektívne sebariadenie manažéra
Pokročilé metódy v riadení projektov
Semester Názov predmetu
Moderné technológie v logistike
Pokročilé metódy systémového inžinierstva
Riadenie a optimalizácia logistických procesov
Strategický a bezpečnostný management
Semester Názov predmetu
Záverečná MBA práca

18 mesiacov

Dĺžka štúdia je 18 mesiacov.

1x za mesiac

Výučba prebieha raz za mesiac.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť špičkoví učitelia z VŠLG a externí hostia.

Kariérny postup

S MBA titulom získate lepšie možnosti uplatnenia.

Tri mestá

Študovať je možné v Prahe, Bratislave a Přerove.

Nové kontakty

Vaši spolužiaci budú z radov vplyvných manažérov.

Vybraní partneri školy

Dôležité informácie

 • Podmienky pre prijatie +

  • Zdokladovanie vysokoškolského vzdelania magisterského stupňa, najlepšie technického alebo ekonomického smeru s aspoň 2 ročnou praxou. • Predloženie motivačného listu, ktorého cieľom je zdôvodnenie ďalšieho profesionálneho vzdelávania, resp. čo očakáva kandidát od štúdia MBA. • Predloženie štruktúrovaného profesijného životopisu. • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania, v rámci ktoréhu budú posúdené predpoklady uchádzača o štúdium, napr. formou krátkeho pohovoru s uchádzačom pred min. trojčlennou komisiou; alebo posúdením zaslaných/predložených dokumentov.
 • Školné +

  Školné za celé štúdium je vo výške 80 000Kč. Je splatné v troch splátkach alebo podľa zmluvne dohodnutého individuálneho splátkového kalendára. VŠLG nie je platca DPH.
 • Štruktúra predmetov +

  Predmety sú postavené najmä na prípadových štúdiách, na riešení konkrétnych problémov, na aplikáciách technológií a vybraných postupov tak, aby novozískané vedomosti boli využiteľné a prenositeľné do praxe. Predmety štúdia nie sú opakovaním Bc/Mgr. štúdia, ale sú náplňou nového programu celoživotného, kvalifikačného vzdelávania, špecificky zameraného na potreby a perspektívy profesionálov v riadiacich pozíciách v oblasti logistiky. Cieľom programu je rozvoj ich vedomostí a zručností.
 • Profily prednášajúcich +

  prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA Profesor systémového inženýrství, profesor nauk technicznych (Polsko), ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence UTB ve Zlíně, odborný garant studijního programu MBA/DBA. Garantuje a řídí činnost laboratoře penetračních testů a verifikačního centra průmyslových a logistických transakcí založených na technologii Blockchain. Vedl a realizoval řadu rozsáhlých inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu. V oblastech informační logistiky vedl specifické projekty pro silové složky států V4. prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA Rektor Vysoké školy logistiky, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s technologiemi řízení dopravy typu TAČR. Působí také v roli prezidenta České logistické asociace doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., DBA Ředitel Institutu, emeritní rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. Na pozici generálního ředitele velkých organizací vedl a realizoval projekty spojené s návrhy a výstavbou dopravních staveb. V oblasti aplikovaného výzkumu se zabývá návrhy a řešením strategických logistických problémů. Realizoval dopravní stavby a řešení dopravních systémů na území např. Slovenska, Česka, Rakouska, Polska, Ruské federace, Ukrajiny, Uzbekistánu aj. doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., DBA Proděkan a statutární zástupce děkana Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Vedl desítky výzkumných a v průmyslu realizovaných inženýrských projektů spojených s modelováním a optimalizací výrobních logistických procesů. Problematiku optimalizace a modelování přednášel v řadě států EU. doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., DBA Vedoucí pracovník laboratoře umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu GAČR/TAČR spojených s aplikacemi umělé inteligence, analýzou dat a kryptografií. Přednášel v řadě států Evropy, Asie a Ameriky. doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, MBA Řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s řízením strojů a procesů, zabývá se virtuální realitou a technologiemi automatické identifikace spojených s Průmyslem 4.0. Úspěšně řešil velké projekty typu TAČR. Ing. Pavel Vařacha, Ph.D., DBA Odborný pracovník Ústavu informatiky a umělé inteligence FAI UTB, řešitel řady významných inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu TAČR. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů. Spolupracuje na vývoji inteligentních robotických systémů s pokročilou logistikou komunikace. Úzce spolupracuje s výzkumným pracovišti v El Pasu (Texas, USA) a University of Tokio (Japonsko). Ing. Libor Kavka, Ph.D. Řešitel inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu typu GAČR. Výstupy jeho práce jsou spojeny s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů v oblasti energetických sítí.
 • Vystupujúci hostia +

  prof. Ing. Said Krayem, CSc. profesor elektrotechnického inženýrství, řešitel rozsáhlých technických a technologických projektů spojených se zaváděním inteligentních systémů řízení (Smart Cities) a to včetně dopravních. Ve výzkumné oblasti se zabýval “Fault Tolerant Systems” a jejich matematickou interpretací (B-Method). Dlouhá léta působil ve Výzkumném ústavu matematických strojů Akademie věd České republiky. Petr Eliáš, DBA, CEO předseda představenstva INSPECTUM a.s., investor do progresivních technologických firem (iTECH21, DC PORT), ale také projekční kanceláře pro logistiku a sklady STEMIO, zvaný přednášející na odborných setkáních, expert předávající své zkušenosti studentům vysokých škol, podnikatel naplňující baťovské principy řízení, který svou edukační životní cestu volil sám svým zájmem a obrovskou pílí. Ve své praxi úspěšně realizoval desítky projektů s pokročilou logistikou ve více zemích světa. Je aktivním podporovatelem řady společensky a sociálně významných vzdělávacích a osobnost rozvíjejících projektů (např. projekty zaměřeny na pomoc českým/slovenským dětem, podpora začínajících podnikatelů). prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. profesor technické kybernetiky, řešitel rozsáhlých technických a technologických projektů spojených se zaváděním automatizovaných systémů řízení. Ve výzkumné oblasti se zabýval kybernetickými systémy a rozvíjel oblasti spojené s teorií regulace a řízení. doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. působí na manažerské pozici na Katedře aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci. Je úspěšnou řešitelkou projektů aplikovaného výzkumu (např. TAČR) zaměřených na propojování lidského kapitálu a technologií v aktuálním prostředí práce. Disponuje hlubokými zkušenostmi z výuky a stáží v zemích Evropy, Asie a USA. doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. ředitel Ústavu logistiky a managementu dopravy, Fakulta dopravní, ČVUT Praha, předseda oborové rady doktorského studia Logistiky na ČVUT, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu. Disponuje hlubokými zkušenostmi z výuky a stáží v zemích EU a USA. Ing. Jan Dienstbier ředitel divize obchodu firmy GORDIC, ICT konzultant PricewaterhouseCoopers, dlouholeté zkušenosti s vedením manažerských týmů a řízením velkých firem (02 Telefonica, PVT, XEROX, SyBase aj.). Ing. Robert Bucki, Ph.D. řešitel inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s oblastí inteligentního modelování, simulace a optimalizace logistických procesů ve službách a výrobních podnicích v Polsku. Ing. Vít Štěpánek, CTO ředitel divize informačních a komunikačních technologií (NWT a.s.). Zastával řadu významných pozic spojených se strategickým rozhodováním, např. ministerský rada a člen rady eHealth – vedoucí sekce Telemedicína (MZČR, ředitel odboru informačních technologií (Czechinvest). Ve své praxi úspěšně realizoval desítky projektů s pokročilou informační logistikou ve více zemích světa. Je aktivním podporovatelem řady společensky a kulturně významných vzdělávacích a osobnost rozvíjejících projektů. Ing. David Malaník, Ph.D. vedoucí pracovník laboratoře penetračních testů PTLAB FAI UTB, řešitel řady inženýrských projektů a projektů aplikovaného výzkumu spojených s bezpečnostním výzkumem. Přednášel na odborných konferencích v řadě států Evropy, Afriky a Ameriky.

Otvorte si nové kariérne príležitosti.

Prihláška na štúdium MBA

Podanie prihlášky je bezplatné. Podanie prihlášky pre akademický rok 2024/2025 je do 29. 2. 2024.

Prihláška