The exquisite sense of mere tranquil existence

Současná etapa rozvoje tvůrčí činnosti na VŠMVVP je typická intenzivním podáváním návrhů externích grantových projektů a navazováním mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce. Nová strategie rozvoje tvůrčí činnosti je dána výraznou orientací na vědeckovýzkumné projekty a granty s vnějším zadáním, zatímco předchozí přístup podpory tvůrčí činnosti byl kombinovaný, zčásti orientovaný na interní granty a smluvní výzkum s cílem iniciovat získávání grantů a z hlediska výstupů projektů funkčně propojit výzkumnou a publikační činnost. Ani v předchozí etapě rozvoje školy se však nejednalo pouze o granty financované výhradně z vnitřních zdrojů VŠMVVP, na výběru a následné podpoře projektů se podílely i veřejné zdroje a prestižní instituce, například MZV, Evropský dům apod.

Úspěšné byly i typické externí granty

V posledních dvou letech byly úspěšné i typické externí granty aplikovaného výzkumu, realizované v rámci externí spolupráce s Ministerstvem kultury ČR a akademičtí pracovníci VŠMVVP participovali v expertních týmech jako externí spolupracovníci na řešení projektů NAKI a na grantech Norských fondů.

Prioritami podpory tvůrčí činnosti se stalo zkvalitnění publikační činnosti, intenzivní podávání návrhů externích vědeckých grantů do všech relevantních vypsaných výzev, kofinancování projektů s vnějším zadáním, nalezení partnerů a navázání vědeckovýzkumné spolupráce v mezinárodním rozměru, podpora aktivní účasti akademických pracovníků na mezinárodních vědeckých konferencích s výstupy indexovanými ve vědeckých databázích WoS/SCOPUS a publikování ve vědeckých časopisech indexovaných ve vědeckých databázích WoS/SCOPUS, ideálně s nenulovým IF.