Dne 18.4.2024 dopoledne se v prostorách edukačního centra VŠLG Praze uskutečnily krátce po sobě dvě přednášky zástupců Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Ministerstva dopravy ČR, tj. přednáška Ing. Radka Kropelnického, vedoucího Samostatného oddělení životního prostředí ŘSD, a přednáška pana Ing. Michala Němce, Ph.D., vedoucího oddělení nakládání s majetkem státu a tarifů z odboru financí a ekonomiky MD ČR.

První přednáška byla věnována jednotlivým stupňům přípravy dopravních staveb (fáze koncepce, fáze územní přípravy, fáze stavební přípravy, předrealizační fáze). Pochopitelně nejvíce prostoru připadlo na agendu související s dokumentací EIA a vlivům výstavby dopravní infrastruktury na životní prostředí. Úkolem druhého přednášejícího bylo studentům VŠLG přiblížit činnosti, které jsou vykonávány na MD ČR. Důraz byl kladen zejména na organizační strukturu MD, právní formy organizací podřízených MD, stěžejní legislativní procesy a procesy související s řízením resortu dopravy.

Cílem celé akce bylo přiblížit studentům aktuální dění a témata v obou organizacích se snahou umožnit jim nahlédnout tzv. pod pokličku organizací, ve kterých by mohli být po dokončení studia zaměstnáni. V mezičase byla dále utužována spolupráce a vazby mezi VŠLG a Ministerstvem dopravy ČR s ohledem na plánované aktivity, jako jsou např. vypisování témat bakalářských a diplomových prací, krátkodobé stáže studentů na MD, exkurze v MD podřízených organizacích, externí přednášky apod.

Pozvánka zde

Ing. Jan Tichý, Ph.D., odborný asistent KBS