VŠLG
MENU

MBA

Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Získané nadstandardní znalosti tak využijí všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové poznatky a užitečné profesní kontakty, seznámit se s aktuálními a perspektivními trendy a získat náskok před konkurencí.

MBA studium se skládá z těchto modulů:

      1. Manažerský modul

 • Legislativa, leadership a personální management
 • Management osobního rozvoje – efektivní sebeřízení manažera
 • Pokročilé metody v řízení projektů

      2. Technologický modul

 • Moderní technologie v logistice
 • Pokročilé metody systémového inženýrství
 • Řízení a optimalizace logistických procesů
 • Strategický a bezpečnostní management

      3. Modul Závěrečná MBA práce

Předměty jsou rozděleny do 3 modulů. Manažerský modul je zaměřen na zvýšení manažerských kompetencí řídícího pracovníka. Technologický modul upevňuje a rozšiřuje odborné zaměření pracovníka v logistice. Závěrečná MBA práce je řešena po celou dobu studia a je výstupní manažerskou prezentací uchazeče o MBA titul Vysoké školy logistiky.

Struktura předmětů

Předměty jsou postaveny zejména na případových studiích, na řešení konkrétních problémů, na aplikacích technologií a vybraných postupů tak, aby nově získané kompetence byly využitelné a přenositelné do praxe.

Průběh studia bude doložitelný vedle záznamů v informačním systému školy i průkazem studia, který student obdrží při slavnostním zahájení – imatrikulaci.

Předměty studia nejsou opakováním Bc/Mgr. studia, ale jsou náplní nového programu celoživotního, kvalifikačního vzdělávání, specificky zaměřeného na potřeby a perspektivy profesionálů v řídících pozicích v oblasti logistiky. Cílem programu je rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Anotace předmětů studia

Legislativa, leadership a personální management

Předmět poskytuje prakticky využitelné informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k vysoce profesionálnímu výkonu pozice vrcholového manažera. Účastníci získají cenné znalosti jednotlivých specializovaných manažerských činností, včetně poznatků týkajících se komunikačních kompetencí, vedení a motivování týmů či zajištění jejich osobního rozvoje, včetně odpovídajícího legislativního rámce.

Management osobního rozvoje – efektivní sebeřízení manažera

Předmět si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se s úkoly osobního rozvoje co nejlépe vyrovnat. Nejde o představení zaručených postupů, ale spíše o metodu určitého utřídění základních poznatků, analýzu různých přístupů a připomenutí některých důležitých zákonitostí s cílem poskytnout pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu s cílem spokojeného  soukromého a profesního života.

Pokročilé metody v řízení projektů

Cílem předmětu je představit způsoby, které mohou změnit pouhé představy a vize v reálné a dosažitelné cíle. Jde tedy o organizované úsilí a činnosti s jasným a časově definovaným cílem, jehož účelem je zajistit efektivní řízení vybrané sady činností tak, aby přinesla předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládané náklady. Při projektovém řízení je tedy třeba aplikovat znalosti, zkušenosti, dovednosti, činnosti, nástroje a techniky na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů v čase, v nákladech i potřebné kvalitě. Každá organizace pokud chce na trhu přežít, provádí organizační změny nebo mění svůj informační systém a to jsou svým charakterem ucelené sady činností, jejichž cílem je zavést změnu, tedy úspěšně a profesionálně řídit své projekty.

Moderní technologie v logistice

Předmět představuje současné i perspektivní technologie podporující logistické procesy. Budou představeny principy moderních technologií a telematických aplikací spojených se sítěmi 5G a Průmyslu 4.0, včetně logistických aplikací založených na technologiích Blockchain, virtuální realitě, hluboké datové analýze, umělé inteligenci a strojového učení.

Pokročilé metody systémového inženýrství

Předmět představuje komplexní pohled na řešení problémů logistických procesů, kdy v pojetí systémového inženýrství je toto definováno jako soubor různých elementů společně produkujících výsledky nedosažitelné dílčími prvky samotnými. Těmito elementy mohou být například lidé, podpůrné systémy, zařízení, nařízení, normy, dokumentace a jiné. Pokud tyto prvky pracují systémově a v souladu, produkují výsledky na systémové úrovni jako kvalita, vlastnosti, charakteristiky, funkce, chování, výkonnost. Logistické propojení a synchronizace pak dává život jak výrobním systémům, tak dopravním, skladovým i dílčím subsystémům inteligentního světa IoT.

Řízení a optimalizace logistických procesů

Předmět ukazuje jak současné ekonomické prostředí nutí vedoucí pracovníky ke snižování nákladů a tím k neustálému zlepšování výrobních a logistických procesů a k optimalizaci dopravních i materiálových toků. Možnosti řešení těchto projektů jsou téměř neomezené, od využití zkušeností pracovníků, přes výpočty pomocí „excelovských tabulek“, až po využití sofistikovaných podpůrných nástrojů a metod simulace a optimalizace procesů.

Strategický a bezpečnostní management 

Předmět představuje způsob budování dlouhodobé strategie podniku. Stanovení vhodných cílů a postupů jakými budou cíle dosaženy je významným prvkem zajištění dlouhodobé existence podniku. Pro uvedené je třeba provést důkladnou strategickou analýzu podniku, která je součástí mise k naplnění jeho vizí. Klíčem k úspěšné a trvalé prosperitě je právě volba optimální strategie. Oblast bezpečnostního managementu zahrnuje nejen zajištění kontinuity logistických procesů, ale současně jejich ochranu na všech úrovních, včetně kybernetických hrozeb.

Vyučující studijního programu MBA

Vyučující jsou odborníci se zkušenostmi na řídících pozicích a majících za sebou úspěšně ukončené projekty aplikované v praxi. Vyučující splňují tato kritéria:

 •  garant MBA programu je uznávanou osobností s vědeckou hodností profesor v oblasti garantovaného programu
 • držitel titulu min. Ph.D. nebo kombinace Ing./Mgr a MBA/LL.M. (musí splňovat min 80% všech přednášejících)
 • praktické zkušenosti z působení na výkonné řídící pozici v organizaci nebo na řídící pozici manažera projektů inženýrského typu
 • odborné znalosti na úrovni aktuálního stupně poznání technologií i metod řízení
 • uznávaný odborník z praxe
 • vedoucí závěrečné MBA práce je nositelem titulu min. Ph.D. nebo kombinace Ing./Mgr a MBA/LL.M.

Minimální podmínky přijetí

 • doložení vysokoškolského vzdělání magisterského stupně,  nejlépe technického nebo ekonomického směru s alespoň 2 letou praxí a manažerskou zkušeností v době ukončení studia
 • doložení motivačního dopisu, jehož cílem je zdůvodnění dalšího profesního vzdělávání, tedy toho co je od studia očekáváno
 • doložení strukturovaného profesního životopisu
 •  úspěšné absolvování přijímacího řízení, které posoudí předpoklady  uchazeče o studium např.: a) formou krátkého pohovoru s uchazečem před min. 3 člennou komisí; b) posouzením zaslaných/předložených dokumentů.

Přihláška

Přihlášku ke studiu MBA zasílejte na email vslg@vslg.cz.

Přihláška ke stažení zde

Přihlášku je možno podat: elektronicky, poštou nebo osobně na studijní oddělení školy.

Přihláška ke studiu MBA není zpoplatněna.

Termín podání přihlášky:

 1. termín do 20.6.2020
 2. termín do 20.8.2020

Zahájení studia:

Podzim 2020.

Délka studia:

18 měsíců

Místo studia:

Přerov

Výuka:

Přednášková forma s důrazem na představení a řešení reálných případových studií.

Cena za studium:

80 000 Kč (splatná jednorázově nebo dle smluvně sjednaného splátkového kalendáře).