VŠLG
MENU

MBA

Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Získané nadstandardní znalosti tak využijí všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové poznatky a užitečné profesní kontakty, seznámit se s aktuálními a perspektivními trendy a získat náskok před konkurencí.

MBA studium se skládá z těchto modulů:

      1. Manažerský modul

 • Legislativa, leadership a personální management
 • Management osobního rozvoje – efektivní sebeřízení manažera
 • Pokročilé metody v řízení projektů

      2. Technologický modul

 • Moderní technologie v logistice
 • Pokročilé metody systémového inženýrství
 • Řízení a optimalizace logistických procesů
 • Strategický a bezpečnostní management

      3. Modul Závěrečná MBA práce

Předměty jsou rozděleny do 3 modulů. Manažerský modul je zaměřen na zvýšení manažerských kompetencí řídícího pracovníka. Technologický modul upevňuje a rozšiřuje odborné zaměření pracovníka v logistice. Závěrečná MBA práce je řešena po celou dobu studia a je výstupní manažerskou prezentací uchazeče o MBA titul Vysoké školy logistiky.

Struktura předmětů

Předměty jsou postaveny zejména na případových studiích, na řešení konkrétních problémů, na aplikacích technologií a vybraných postupů tak, aby nově získané kompetence byly využitelné a přenositelné do praxe.

Průběh studia bude doložitelný vedle záznamů v informačním systému školy i průkazem studia, který student obdrží při slavnostním zahájení – imatrikulaci.

Předměty studia nejsou opakováním Bc/Mgr. studia, ale jsou náplní nového programu celoživotního, kvalifikačního vzdělávání, specificky zaměřeného na potřeby a perspektivy profesionálů v řídících pozicích v oblasti logistiky. Cílem programu je rozvoj jejich znalostí a dovedností.

Anotace předmětů studia

Legislativa, leadership a personální management

Předmět poskytuje prakticky využitelné informace ze všech důležitých oblastí managementu, které jsou nezbytné k vysoce profesionálnímu výkonu pozice vrcholového manažera. Účastníci získají cenné znalosti jednotlivých specializovaných manažerských činností, včetně poznatků týkajících se komunikačních kompetencí, vedení a motivování týmů či zajištění jejich osobního rozvoje, včetně odpovídajícího legislativního rámce.

Management osobního rozvoje – efektivní sebeřízení manažera

Předmět si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se s úkoly osobního rozvoje co nejlépe vyrovnat. Nejde o představení zaručených postupů, ale spíše o metodu určitého utřídění základních poznatků, analýzu různých přístupů a připomenutí některých důležitých zákonitostí s cílem poskytnout pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu s cílem spokojeného  soukromého a profesního života.

Pokročilé metody v řízení projektů

Cílem předmětu je představit způsoby, které mohou změnit pouhé představy a vize v reálné a dosažitelné cíle. Jde tedy o organizované úsilí a činnosti s jasným a časově definovaným cílem, jehož účelem je zajistit efektivní řízení vybrané sady činností tak, aby přinesla předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládané náklady. Při projektovém řízení je tedy třeba aplikovat znalosti, zkušenosti, dovednosti, činnosti, nástroje a techniky na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů v čase, v nákladech i potřebné kvalitě. Každá organizace pokud chce na trhu přežít, provádí organizační změny nebo mění svůj informační systém a to jsou svým charakterem ucelené sady činností, jejichž cílem je zavést změnu, tedy úspěšně a profesionálně řídit své projekty.

Moderní technologie v logistice

Předmět představuje současné i perspektivní technologie podporující logistické procesy. Budou představeny principy moderních technologií a telematických aplikací spojených se sítěmi 5G a Průmyslu 4.0, včetně logistických aplikací založených na technologiích Blockchain, virtuální realitě, hluboké datové analýze, umělé inteligenci a strojového učení.

Pokročilé metody systémového inženýrství

Předmět představuje komplexní pohled na řešení problémů logistických procesů, kdy v pojetí systémového inženýrství je toto definováno jako soubor různých elementů společně produkujících výsledky nedosažitelné dílčími prvky samotnými. Těmito elementy mohou být například lidé, podpůrné systémy, zařízení, nařízení, normy, dokumentace a jiné. Pokud tyto prvky pracují systémově a v souladu, produkují výsledky na systémové úrovni jako kvalita, vlastnosti, charakteristiky, funkce, chování, výkonnost. Logistické propojení a synchronizace pak dává život jak výrobním systémům, tak dopravním, skladovým i dílčím subsystémům inteligentního světa IoT.

Řízení a optimalizace logistických procesů

Předmět ukazuje jak současné ekonomické prostředí nutí vedoucí pracovníky ke snižování nákladů a tím k neustálému zlepšování výrobních a logistických procesů a k optimalizaci dopravních i materiálových toků. Možnosti řešení těchto projektů jsou téměř neomezené, od využití zkušeností pracovníků, přes výpočty pomocí „excelovských tabulek“, až po využití sofistikovaných podpůrných nástrojů a metod simulace a optimalizace procesů.

Strategický a bezpečnostní management 

Předmět představuje způsob budování dlouhodobé strategie podniku. Stanovení vhodných cílů a postupů jakými budou cíle dosaženy je významným prvkem zajištění dlouhodobé existence podniku. Pro uvedené je třeba provést důkladnou strategickou analýzu podniku, která je součástí mise k naplnění jeho vizí. Klíčem k úspěšné a trvalé prosperitě je právě volba optimální strategie. Oblast bezpečnostního managementu zahrnuje nejen zajištění kontinuity logistických procesů, ale současně jejich ochranu na všech úrovních, včetně kybernetických hrozeb.

Minimální podmínky přijetí

 • doložení vysokoškolského vzdělání magisterského stupně,  nejlépe technického nebo ekonomického směru s alespoň 2 letou praxí a manažerskou zkušeností v době ukončení studia
 • doložení motivačního dopisu, jehož cílem je zdůvodnění dalšího profesního vzdělávání, tedy toho co je od studia očekáváno
 • doložení strukturovaného profesního životopisu
 •  úspěšné absolvování přijímacího řízení, které posoudí předpoklady  uchazeče o studium např.: a) formou krátkého pohovoru s uchazečem před min. 3 člennou komisí; b) posouzením zaslaných/předložených dokumentů.

Vyučující studijního programu MBA

Vyučující jsou odborníci se zkušenostmi na řídících pozicích a majících za sebou úspěšně ukončené projekty aplikované v praxi. Vyučující splňují tato kritéria:

 •  garant MBA programu je uznávanou osobností s vědeckou hodností profesor v oblasti garantovaného programu
 • držitel titulu min. Ph.D. nebo kombinace Ing./Mgr a MBA/LL.M. (musí splňovat min 80% všech přednášejících)
 • praktické zkušenosti z působení na výkonné řídící pozici v organizaci nebo na řídící pozici manažera projektů inženýrského typu
 • odborné znalosti na úrovni aktuálního stupně poznání technologií i metod řízení
 • uznávaný odborník z praxe
 • vedoucí závěrečné MBA práce je nositelem titulu min. Ph.D. nebo kombinace Ing./Mgr a MBA/LL.M.

Zahájení studia:

3. 4. 2020

Délka studia:

18 měsíců

Místo studia:

Přerov

Výuka:

Přednášková forma s důrazem na představení a řešení reálných případových studií.

Cena za studium:

80 000 Kč (splatná jednorázově nebo dle smluvně sjednaného splátkového kalendáře).

Návratku o předběžný zájem o MBA studium zasílejte na email vslg@vslg.cz do 20. 3. 2020.