doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Docent

Škola

Vysoká škola logistiky

doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Odborné zaměření:

 • Ekonom

 

Projekty:

 • spoluřešitel výzkumné zprávy SPEV Východiska zvýšení efektivnosti výchozích fází VTR a měření potenciální efektivnosti 1986 - 1987
 • spoluřešitel výzkumné zprávy VHČ 20/87-89 Návrh projektu spolupráce marketingu s technickým rozvojem 1987 - 1989
 • spoluřešitel výzkumné zprávy VHČ Ověřování kriteriálního systému hodnocení úloh VTR spojených s hmotnou stimulací 1987
 • spoluřešitel výzkumné zprávy SPEV Kritéria a postup hodnocení potenciální efektivnosti úkolů VTR a jejich výběr pro plán 1988-1990
 • spoluřešitel úkolu TEMPUS EEMTDP, JEP-0183-92/93
 • spoluřešitel úkolu TEMPUS S-JEP - 09120-95
 • spoluřešitel grantového úkolu GA ČR 402/95/0136 „Transformační marketing - metodika zavádění marketingu a marketingového řízení v privatizovaných podnicích v České republice“ 1995 - 1997
 • spoluřešitel grantového úkolu GA ČR „Problémy transformace průmyslového výzkumu (Probléme of the Industrial research Institutions)“ 1996 - 1997
 • spoluřešitel programu AKTION (výměnná spolupráce s Wirtschäfthochschule Vídeň) 2002 - 2005
 • spoluřešitel úkolu Ministerstva zdravotnictví ČR „Zavádění systémy DRG“ 2004 - 2005
 • spoluřešitel grantového úkolu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WB-32-04 „Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji“ 2004 – 2007
 • spoluřešitel programu AKTION (výměnná česko-rakouská spolupráce) 2010 - 2014

 

Vzdělání a odborný růst:

 • 1983: technologická fakulta VUT Brno – Ing.
 • 1993: podnikatelská fakulta VUT Brno – CSc. (kandidát věd)
 • 1998: ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava – doc. (docent)

Praxe:

 • 1983 -1986: Barumprojekt Zlín (tehdy Gottwaldov) – ekonom v oddělení návratnosti investic
 • 1986 -1995: fakulta technologická VUT Brno – odborný asistent
 • 1995 -1998: fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno – odborný asistent
 • 1998 – 2000: fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno – docent
 • 2001 – dosud: fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně – docent
 • 2014 – dosud: VŠLG o.p.s., Katedra bakalářského studia

Publikace

Kubík, J.: Činitel času v investiční výstavbě. Diplomová práce FT VUT, Zlín, 1983.

Zatloukal, J., Kubík, J.: Zpracování ekonomiky hospodaření s lisovacími formami. Racionalizační studie. Barumprojekt, Zlín, 1984.

Wilczynski, M., Kubík, J.: Projekt podprogramu 03 – sběrová pryž, včetně ojetých plášťů státního cílového programu A-13.  GŘ ČZGP, Zlín, 1984.

Blaha, I., Kubík, J., Horčička, J.: Efektivní využití odpadu z technické pryže. Ekonomická rozvaha. Barumprojekt, Zlín, 1985.

Blaha, I., Jalůvka, B., Kubík, J.: Obnovování plášťů pro osobní automobily. Základní soustava THU. Chemoprojekt, Praha, 1986.

Kunovský, J., Kubík, J.: Zvýšení vlivu organizačních faktorů řízení VTR na zvýšení efektivnosti VTR - 1. část. Dílčí část výzkumné zprávy Východiska zvýšení efektivnosti výchozích fází VTR a měření potenciální efektivnosti. FT VUT, Zlín, 1986.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Výsledky informačního průzkumu k otázkám marketingu a spolupráce technického rozvoje s obchodem. 1. etapa výzkumné zprávy k úkolu VHČ  20/87-89. FT VUT, Zlín, 1987.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Analýza a zhodnocení podnikové a mimopodnikové praxe v oblasti marketingu. 2. etapa výzkumné zprávy k úkolu VHČ 20/87-89. FT VUT, Zlín, 1987.

Kunovský, J., Kubík, J.: Zvýšení vlivu organizačních faktorů řízení VTR na zvýšení efektivnosti VTR - 2. část. Dílčí část výzkumné zprávy Příspěvky k problematice řízení efektivnosti VTR v podnicích. FT VUT, Zlín, 1987.

Čestnější, A., Kubík, J. a kol.: Ověřování kriteriálního systému hodnocení úloh VTR spojených s hmotnou stimulací.  Úkol VHČ. ÚTMŘ, Brno, 1987.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Návrh projektu spolupráce marketingu s technickým rozvojem. Výzkumná zpráva FT VUT, Zlín, 1988.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Zpracování výsledků informačního průzkumu úkolů mikropočítačů v řízení VTR. Výzkumná zpráva FT VUT, Zlín,1988.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Koncepce hodnocení potenciální efektivnosti VTR ve státním podniku. Výzkumná zpráva SPEV, Zlín, 1988.

Kubík, J.: Vztah mezi přípravou studentů střední a vysoké školy pro práci s mikropočítači. Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia VUT, Brno, 1989.

Bačová, H., Kubík, J., Skalička, S.: Využití mikropočítačů v řízení marketingu. Sborník přednášek z I. celostátního symposia Marketing a vědeckotechnický rozvoj.  Podbánské, 1989, s. 150-155.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Kritéria a postup hodnocení potenciální efektivnosti úkolů potenciální efektivnosti úkolů VTR a jejich výběr pro plán. Průběžná výzkumná zpráva SPEV, Zlín, 1989.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Vztah marketingu a technického rozvoje. Výzkumná zpráva SPEV, Zlín 1989.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Souhrn poznatků z výzkumu dílčího úkolu hodnocení VTR v podnicích v etapě přípravy hospodářských plánů. Závěrečná výzkumná zpráva SPEV, Zlín 1990.

Kubík, J.: Vliv marketingu na rozvoj výrobní základny.  Práce ke kandidátskému minimu FS VUT, Brno 1991.

Kubík, J.: Vliv marketingu na rozvoj výrobní základny.  Kandidátská disertační práce FS VUT, Brno 1992.

Kubík, J.: Metodické kroky při tvorbě investičního marketingu. Podniková organizace č. 6/1993, s. 15-16.

Kubík, J.: Tvorba investičního marketingu. Moderní řízení 8/1993, s. 16-18.

Kubík, J.: Metodické kroky pri tvorbe investičného marketingu. Praktická škola marketingu 8/1993, Slovenská republika, s. 17-18.

Kubík, J.: Investiční marketing. Českomoravský profit č.  41/1993, s. 7.

Kubík, J.: Investiční marketing. Dílčí část výzkumné zprávy rektorátního grantu VUT Brno Transformační marketing.  Pracovní sešity IME 2/1993, Zlín. s. 31-36.

Kubík, J.: Grundprinzipien bei der Bildung des Investitionsmarketings. The 2nd International Seminar  Cooperation between West and East: Marketing / Management, EAP  Berlin, IME Zlín, Work Papers 3/1993, Zlín, s. 57-60.

Kubík, J.: Současné problémy managementu. Učební texty pro účastníky rekvalifikačního kurzu. VVÚ Vyškov, únor 1994, s. 12-31.

Kubík, J.: Aktuální problémy managementu. Učební texty č. 2 pro účastníky dlouhodobého kurzu managementu Fatry, a.s.  Napajedla. IME Zlín, prosinec 1994, s. 3-20.

Kubík, J.: Základy managementu. Interní učební text. IME Zlín, 1994.

Kubík, J.: Praktický marketing. Interní učební text.  Katedra designu VŠUP Praha, 1994.

Kubík, J.: Rozvoj metodiky investičního marketingu. Dílčí část výzkumné zprávy rektorátního grantu Transformační marketing. VUT, Brno 1994.

Blaha, I., Kubík, J.: Faktor času v ekonomických procesech. Moderní řízení 7/1995, s. 71-73.

Kubík, J.: Poslání marketingu služeb z hlediska současných potřeb zdravotnictví. Přednáška na Mezinárodní vědecké konferenci Ekonomické fakulty Technické univerzity. Sborník sekce Marketing a obchod. Ostrava, 1995, s. 47-50.

Kubík, J.: Poslání, rozvoj a aplikace investičního marketingu v České republice. Přednáška na III. semináři s mezinárodní účastí Marketing v praxi. Sborník přednášek. IME Zlín, 1995, s. 41-44.

Kubík, J.: Aplikace metodiky investičního marketingu.  Dílčí část výzkumné zprávy rektorátního grantu Transformační marketing. VUT, Brno 1995.

Kubík, J.: Poslání a nástin metodických kroků tvorby investičního marketingu. Dílčí část výzkumného úkolu „Transformační marketing - metodika zavádění marketingu a marketingového řízení v privatizovaných podnicích v České republice“. Grantový projekt Grantové agentury České republiky, 1995.

Müller, K., Kubík, J., Skalička, S.: Inovační potenciál firem v podmínkách ekonomické reformy. Innovation Capacities of Czech Firms in the Environment of Economic Reform. FaME working papers 1/1996, Zlín, s. 56-62.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Methods of Implementation and Management of Transformating Marketing. Workshop 96. VUT Brno 1996, s. 1139-1140.

Kubík, J.: Snižování objemu odpadů a jejich opětné využití jako prostředek ke zlepšení životního prostředí.  Přednáška na 18. světovém kongresu Společnosti pro vědu a umění. Abstrakta anotací přednášek SVU Brno, 1996, s.  148-149.

Kubík, J.: Marketing Management in the Area of Investment  into Waste Disposal. Přednáška na medzinárodnej konferencii  usporiadanej pri príležitosti 5. výročia založenia fakulty managementu Univerzity Komenského. Zborník z medzinárodne  konferencie Bratislava, 1996, s. 202-205.

Kubík, J.: Ekonomická analýza návrhu „Koncepce hospodaření s komunálními odpady města Zlína“. Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Zlína. FaME VUT Zlín, srpen 1996.

Kubík, J.: Návrh hospodaření s komunálními odpady ve Zlíně v letech 1996 až 2000. Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Zlína. FaME VUT, Zlín, září 1996.

Kubík, J.: Investiční marketing jako nástroj ke snižování objemu odpadů a k jejich opětnému využití jako prostředek vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Dílčí část výzkumné zprávy rektorátního grantu Transformační marketing. VUT, Brno, 1996.

Müller, K., Kubík, J. a kol.: Strategie růstu inovačního potenciálu průmyslových podniků v podmínkách ekonomické transformace v ČR. Grantový projekt Grantové agentury České republiky, 1996.

Kubík, J.: Ověřování metodiky investičního marketingu na vybraném ekologickém případu na základě provedeného variantního posouzení. Dílčí část výzkumného úkolu „Transformační marketing - metodika zavádění marketingu a marketingového řízení v privatizovaných podnicích v České republice“. Grantový projekt Grantové agentury České republiky 402/95/0136. FaME VUT, Zlín, s. 1-9.

Glogar, A., Kubík, J. a kol.: Method for Introduction and Management of Transformation Marketing. Workshop 97. VUT Brno 1997, s. 1541-1542.

Kubík, J.: Marketingové možnosti prevence a nezávadné likvidace odpadů. Přednáška na mezinárodní vědecké konferenci Marketing, obchod a právo. Sborník přednášek Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 1997, s. 187 - 191.

Kubík, J., Müller, K., Neumajer, V., Obst, S.: Problémy transformace průmyslového výzkumu (Problems of the industrial  research institutions). Pracovní sešity FaME 1/1997, Zlín.

Kubík, J.: Marketing investic a ochrana životního prostředí. Dílčí část výzkumného úkolu „Transformační  marketing - metodika zavádění marketingu a marketingového řízení v privatizovaných podnicích v České republice“. Grantový projekt Grantové agentury České republiky. FaME VUT Zlín, 1997.

Kubík, J.: Marketingové a ekonomické souvislosti investic do likvidace odpadů. Habilitační práce Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 1997, s. 1 - 123.

Kubík, J.: Ověřování metodiky investičního marketingu na vybraném ekologickém případu. Přednáška na vědecké konferenci Transformační marketing. Sborník přednášek FaME VUT Zlín, 1998, s. 108 - 114. ISBN 80-214-1164-3

Kubík, J.: Management životního prostředí s ohledem na zavádění nových technologií. Přednáška na mezinárodním semináři MANAGEMENT 1998. Sborník přednášek katedry managementu Ekonomické fakulty Ostrava, 1998, s. 136 - 139. ISBN 80-7078-583-7

Kubík, J.: Marketingová koncepce odpadového hospodářství v oblasti komunálních odpadů. Přednáška na medzinárodnej  konferencii Súčasné trendy v manažmente. Zborník z medzinárodnej konferencie fakulty managementu Univerzity Komenského Bratislava, 1998, s. III 76 - 78.  ISBN 80-967876-3-2

Kubík, J.: Zásady tvorby koncepce odpadového hospodářství v oblasti komunálních odpadů. Přednáška na I. mezinárodní konferenci Revitalizace problémových regionů - ekonomická, environmentální a sociální hlediska při jejich včleňování do evropského prostoru. Sborník z mezinárodní konference fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1998, s. 135 - 138. ISBN 80-7044-210-7

Kubík, J.: Marketigově-ekonomický management ve zdravotnictví. Přednáška na medzinárodnej konferencii Súčasné trendy v manažmente. Zborník z medzinárodnej konferencie fakulty managementu Univerzity Komenského Bratislava, 1999, s. III 69 - 72. ISBN 80-968125-8-0

Kubík, J.: Zavádění nových technologií s ohledem na zvýšení konkurenční schopnosti našich podniků. Přednáška na vědecké konferenci Podnik pro třetí tisíciletí - Cesty zvyšování konkurenceschopnosti českých průmyslových výrobců na přelomu třetího tisíciletí. Sborník přednášek z vědecké konference FaME VUT Zlín, 1999, s. I 36 - 39. ISBN 80-214-1467-7

Kubík, J.: Principy zavádění nových prvků do environmentálního managementu podniku. Přednáška na vědeckém semináři Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére. Zborník z vedeckého seminára Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2000, s. 101 - 106. ISBN  80-225-1271-0

Kubík, J.: Marketing Management in Investments into Waste  Disposal. Přednáška na mezinárodním koloqiu Marketing 2000 - Marketing at break of the Millenium. Zborník z internacionalného colloqia Technical University Zvolen,2000, s. 202 - 206.  ISBN 80-228-0915-2

Kubík, J.: Trendy k zajištění stálého růstu trvale udržitelného života v oblasti hospodaření s odpady a jejich přibližování normám EU. Přednáška na mezinárodní konferenci Vzdělání - brána k evropské integraci. Sborník z mezinárodní konference Masarykovy univerzity v Brně, 2000, s. 482 - 485. ISBN 80-210-2419-4

Kubík, J.: Marketing v neziskových organizacích.  Přednáška na mezinárodní vědecké konferenci Marketing a cestovní ruch 2000. Sborník přednášek z mezinárodní konference Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, 2000, s. 135 - 137. ISBN  80-7048-021-1

Kubík, J.: Nové směry v oblasti hospodaření s odpady vzhledem k přibližování se normám EU.  (The New Ways in the Area of Waste Disposal Owing to Approaching to the Norms in the European Union). Časopis E+M (Ekonomie a Management), ročník IV, č. 1/2001, s. 19-21. ISSN 1212-3609

Kubík, J.: Zavádění nových ekologicky šetrnějších výrobků s ohledem na jejich vyšší konkurenční schopnost. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2001, s. 273 - 278. ISBN 80-02-01424-3

Kubík, J.: Environmentální management z pohledu zavádění nových technologií. Zborník z medzinárodného seminára Manažment 2001 - Konkurenčná výhoda podnikov na Slovensku. Centrum dalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2001, s. 80-84. ISBN 80-225-1399-7

Kubík, J.: Současné tendence v oblasti hospodaření s odpady a jejich přibližování se normám Evropské unie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Česká republika a Evropská unie na prahu třetího tisíciletí. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2001, s. 153 - 156. ISBN 80-7318-007-3

Kubík, J.: Univerzita napomáhá rozšíření městské dopravy na Zlínsku. Zlínské noviny, 7.11.2001, s. 20.

Kubík, J.: Odborníci z univerzity řeší dopravu. Zlínské noviny, 6.12.2001, s. 20.

Kubík, J., Matucha, D.: Zvyšování konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě zaváděním integrovaného dopravního systému. Sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia Marketingový management a manažerský marketing. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2002, s. 68 - 73. ISBN 80-7318-079-0

Kubík, J., Sovadinová, L.: Regionální rozvoj z pohledu zvýšení turistické atraktivity Zlínského kraje. Sborník příspěvků k problematice cestovního ruchu, managementu a podnikání z mezinárodního kolokvia „Ostrava 2002“. Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, s. 49 - 52. ISBN 80-248-0188-4

Benda, I., Glogar, A., Kubík, J.: Explorational Study of Greiner Cُs Strategic Management Project as the Preparation for a Project for Achieving Competitive Advantage. Workshop Proceedings Research Into the Competitive Abilities of Czech Industrial Producers. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, April Zlín, 2003, s. 35 - 36. ISBN 80-7318-117-7

Kubík, J., Chovancová, M.: Marketingový management malého podniku: problém výzkumu a vzdělávání majitelů - manažerů. Zborník príspevkov zo seminára Teória a prax manažmentu vo výučbe ´03. Fakulta riadenia a informatiky, Ružomberok, 2003, s. 86 - 90.  ISBN 80-8070-060-5

Kubík, J., Chovancová, M.: Aplikace managementu ve veřejné dopravě. Zborník príspevkov zo seminára Teória a prax manažmentu vo výučbe ´03. Fakulta riadenia a informatiky, Ružomberok, 2003, s. 123 - 128. ISBN 80-8070-060-5

Kubík, J., Chovancová, M.: Potenciální příčiny zániku malého podniku. Sborník příspěvků z konference Management, Economic and Business in new Europe. Fakulta podnikatelská VUT, Brno, 2003, s. 103 - 106. ISBN 80-214-2382-X

Kubík, J., Chovancová, M.: Faktory ovlivňující konkurenceschopnost managementu malých a středních podniků. Sborník příspěvků z konference Management, Economic and Business in new Europe. Fakulta podnikatelská VUT, Brno, 2003, s. 169 - 172.  ISBN 80-214-2382-X

Kubík, J., Chovancová, M.: Malý podnik jako výzkumný problém. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Technická univerzita, Drevárská fakulta, Zvolen, 2003, s. 211 - 214. ISBN 80-969031-9-5

Chovancová, M., Kubík, J.: Zvláštnosti výzkumu v malých podnicích. CD z mezinárodní konference Nové trendy rozvoje průmyslu (New Trends of the Development of Industry). Fakulta podnikatelská VUT, Brno, 2003, s. 1 - 4. ISBN 80-214-2518-0

Chovancová, M., Kubík, J.: Malý podnik jako výzkumný problém. Sborník z międzynarodowe konferencje naukowe: Przedsięborstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji. Górnośląźska szkola Handlowa, Katowice, Rzeczpospolita Polska, 2003, s. 44 - 49. ISBN 83-88402-39-0

Kubík, J., Chovancová, M.: Posilování konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy v porovnání s individuální automobilovou dopravou. Sborník z międzynarodowe konferencje naukowe: Przedsięborstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji. Górnośląźska szkola Handlowa, Katowice, Rzeczpospolita Polska, 2003, s. 108 -115. ISBN 83-88402-39-0

Benda, I., Kubík, J.: Suggested Conception of the Strategic Management Process in Greiner, plastové obaly (Plastic Packaging), s.r.o. with a View to Its Competitive Priorities. Proceedings of the 11th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna, Austria, 2003, s. 105 - 112.

Kubík, J.: Základy managementu se zaměřením na problematiku veřejné správy. Skriptum pro vzdělávání úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část. FaME UTB, Zlín, 2004, s. 1 - 17.

Chovancová, M., Kubík, J.: Malý podnik jako výzkumný problém. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace. Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, 2004, s. 64 - 69. ISBN 80-248-0498-0

Kubík, J., Chovancová, M.: Posilování konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy v porovnání s individuální automobilovou dopravou. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace. Ekonomická fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava, 2004, s. 97 - 103. ISBN 80-248-0498-0

Benda, I., Kubík, J.: Návrh koncepce strategického řízení ve firmě Greiner, plastové obaly, s. r. o. s cílem zvýšení konkurenčních výhod společnosti. (The Role of Systems Planning as a Factor for Competitive Ability in the Greiner Company). Sborník příspěvků na CD z 1. mezinárodní konference Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2004, s. 1 - 10. ISBN 80-7318-179-7

Kubík, J.: Zavádění strategického řízení ve firmě Greiner (The Implementation of Strategic Management in the Greiner Company). Sborník příspěvků na CD z 1. mezinárodní konference Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků Zlínského regionu. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2004, s. 1 -  15. ISBN 80-7318-179-7

Kubík, J., Benda, I.: Suggested Conception of the Strategic Management Process in Greiner, plastové obaly (Plastic Packaging), s.r.o. with a View to Its Competitive Priorities. Internationales Management in den Märkten Mittel-und Osteuropas. Rainer Hampp Verlag, 1. Auflage, Műnchen und Mering 2004, s. 291 - 300. ISBN 3-87988-856-6

Kubík, J., Benda, I.: Návrh koncepce strategického řízení ve firmě Greiner, plastové obaly, s.r.o., s cílem zvýšení konkurenčních výhod společnosti. Souhrnná zpráva o řešení výzkumného záměru Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2004, s. 70 - 72. ISBN 80-7318-219-X

Kubík, J.: Úvod do managementu a jeho aplikace ve veřejné správě. Skriptum pro vzdělávání úředníků a vedoucích úřadů územních samosprávných celků - obecná část. FaME UTB, Zlín, 2005, s. 1 - 21.

Kubík, J., Morávková, L.: Analýza Zlínského kraje z hlediska dopravy a dopravní obslužnosti. Sborník referátů z odborné konference Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2005, s. 52 - 63. ISBN 80-7318-351-X

Kubík, J.: Analýza dopravní obslužnosti Zlínského kraje v roce 2004. Zborník príspevkov z konferencie Modelovanie procesov manažmentu. Žilinská univerzita, Žilina, 2005, s. 120 - 131. ISBN 80-8070-447-3

Kubík, J.: Management ve veřejné správě. Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie Manažment - Teória, výučba a prax 2005. Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, 2005, s. 211 - 218. ISBN 80-8040-270-1

Kubík, J., Morávková, L.: Zlínský kraj z pohledu jeho dopravní obslužnosti. Sborník příspěvků z konference Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility. Univerzita Pardubice, 2005, s. 93 - 98. ISBN 80-7194-797-0

Kubík, J.: Strategie rozvoje regionu Slovácko se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia TECHNÉ Ostrava. Dům kultury Poklad, Ostrava - Poruba, 2005, s. 43 - 45. ISSN 80-1214-8806

Kubík, J., Pilík, M., Brázdilová, M.: Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu. Časopis E + M (Ekonomie a Management), ročník VIII, č. 4/2005, s. 21 - 27. ISSN 1212-3609

Kubík, J., Morávková, L.: Souhrn výsledků k výzkumnému záměru Dopravní obslužnost a technologie k regionálnímu rozvoji ve Zlínském kraji za rok 2005. Sborník anotací z VIII. ročníku mezinárodní konference Internet a bezpečnost organizací. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 93. ISBN 80-7318-393-5

Kubík, J., Tomaštík, M.: Osobnost Tomáše Bati a jeho tvůrčí odkaz. Dialog Evropa XXI č. 3 - 4/2006. Moravskoslezská křesťanská akademie, Brno, 2006, s. 80 - 84. MK ČR E 5224

Kubík, J., Morávková, L.: Shrnutí poznatků k výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji ve Zlínském kraji za rok 2005. Sborník příspěvků ze sympózia Manažment ´06. Žilinská univerzita, Žilina, 2006, s. 279 - 287. ISBN 80-8070-572-0

Kubík, J.: Odpovědnost manažerů a etika podnikání. CD prispevkov z vedecko odborném konferencie Manažment - Teória, výučba a prax 2006. Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, 2006, s. 1 - 6. ISBN 80-8040-299-X

Glogar, A., Kubík, J., Pilík, M. a kol.: Marketingové plánování, controlling a audit. Skriptum Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2006, 146 s. ISBN 80-7318-401-X

Kubík, J., Tomaštík, M.: Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a jeho současné využití. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia TECHNÉ Ostrava. Dům kultury Poklad, Ostrava - Poruba, 2006, s. 11 - 14. ISSN 1212-8007

Kubík, J.: Veřejná doprava realizovaná zaváděním integrovaných dopravních systémů. Sborník příspěvků z konference Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Univerzita Pardubice, 2006, s. 95 - 99. ISBN 80-7194-904-3

Kubík, J.: Tomáš Baťa a doprava - včera a dnes na Zlínsku, propojení České a Slovenské republiky v příhraničí. Sborník z kolokvia Strategie rozvoje MSP v marginálních příhraničních oblastech. Slezská univerzita v Opavě, Karviná, 2006, s. 75 - 81.  ISBN 80-7248-396

Kubík, J.: Aplikace marketingu ve veřejné dopravě. Sborník z vědeckého workshopu Nové trendy v marketingu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Tábor, 2007, s. 49 - 58.  ISBN 978-80-7040-068-8

Kubík, J.: Cestovní ruch jako faktor zvýšení atraktivity rozvoje Zlínského regionu. Sborník z mezinárodní konference „Vzděláním a znalostmi k úspěšnému rozvoji Zlínského kraje jako znalostního a podnikatelského regionu“. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2007, s. 1-5. ISBN 978-80-7318-637-1

Kubík, J.: Poznatky z výzkumu MMR ČR s názvem Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji ve Zlínském kraji. Sborník z mezinárodní konference „Vzděláním k úspěšnému rozvoji Zlínského kraje jako znalostního a podnikatelského regionu“. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2007, s. 1 - 6. ISBN 978-80-7318-637-1

Kubík, J.: Úloha marketingu ve zdravotnictví. Zborník z mezinárodnej vědeckej konferencie Marketing a obchod 2007. EDUCA - MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Zvolen, 2007, s. 150 - 153. ISBN 978-80-8093-026-4

Kubík, J.: Rozvoj Zlínského regionu se zaměřením na cestovní ruch. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia TECHNÉ Ostrava. Dům kultury Poklad, Ostrava - Poruba, 2007, s. 61 - 63. ISSN 1214 – 8807

Kubík, J.: Návrh rozvoje dopravní obslužnosti Zlínského kraje. Sborník příspěvků z konference Rozvoj osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Univerzita Pardubice, 2007, s. 79 - 90. ISBN 978-80-7395-006-4

Wokoun, R., Matula, M., Kubík, J. a kol.: Závěrečné výstupy z grantového projektu Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji WB-32-04. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2007. ISBN 80-7318-514-8

Kubík, J.: Rozhodovací proces a základní metody rozhodování. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie Manažment, teória, výučba a prax 2007. Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, s. 67 - 71. ISBN 978-80-8040-327-0

Kubík, J.: Economic Development in Relation to Ecology and Renewable Resources. Sborník příspěvků z konference Management, Economics and Business in the new European Conditions, 2008. Brno University of Technology, Fakulty of Business and Management, s. 1 - 5. ISBN 978-80-7204-582-2

Kubík, J.: Krizová řešení v ekologii a důvody pro zavádění obnovitelných zdrojů energie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Manažment, teória, výučba a prax 2008. Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, s. 192 -195. ISBN 978-80-8040-348-0

Kubík, J.: Cestovní ruch ve Zlínském regionu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, s. 72 - 76. ISBN 978-80-254-2772-9

Kubík, J.: Vliv kultury v mezinárodním managementu. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, s. 1 - 5. ISBN 978-80-7318-768-2

Kubík, J.: Propojení České a Slovenské republiky v příhraničí, doprava v období Tomáše Bati a dnes na Zlínsku. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia TECHNÉ Ostrava 2008, Dům kultury Poklad, Ostrava - Poruba, 2008, s. 67 - 70.  ISSN 1214-8808

Kubík, J.: Strategický management v oblastech životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie. Vedecký monografický zborník Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi. EDIS - Vydavatelstvo Žilinském univerzity, Žilina 2008, s. 202 - 204. ISBN 978-80-8070-964-8

Kubík, J.: Management v oblasti životního prostředí. Zborník na CD z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009. Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava 2009, s. 1 - 5. ISBN 978-80-225-2805-5

Kubík, J.: Marketing v dopravním sektoru. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingovém komunikácii. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2009, s. 177 - 183. ISBN 978-80-8105-090-9

Kubík, J.: Zvyšování konkurenční schopnosti městské hromadné dopravy. CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2009, s. 1 - 5. ISBN 978-80-7318-812-2

Kubík, J.: Význam okolí podnikového managementu. CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2009, s. 1 - 4. ISBN 978-80-7318-812-2

Kubík, J.: Spolupráce regionů při dopravě mezi Českou a Slovenskou republikou. Sborník příspěvků z druhé mezinárodní konference, Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno 2009, s. 109 - 115. ISBN 978-80-87300-03-9

Kubík, J.: Nové trendy v oblasti environmentálního managementu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Manažment - teória, výučba a prax 2009. Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, s. 209 - 213. ISBN 978-80-8040-373-7

Kubík, J.: Tomáš Baťa - minulost a současnost. Sborník z konference Przedsiębiorczość w warunkach Unii Europejskiej. Górnośląska Wyžsza Szkola, Handlowa 2009, s. 53 - 57. ISBN 978-83-60953-24-2

Kubík, J.: Strategie rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia TECHNÉ, Ostrava 2009, Dům kultury Poklad, Ostrava - Poruba, 2009, s. 21 - 23. ISSN 1216-8808

Kubík, J.: Marketingový výzkum městské dopravy na Zlínsku. Sborník z mezinárodní konference KOMÉDIA 2009. Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2009, s. 1 - 5. ISBN 978-80-7318-903-7

Kubík, J.: Řízení týmové spolupráce u výrobců solární energie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Riadenie tímovej spolupráce v MSP, Poprad 2010. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, s. 78 - 81. ISBN 978-80-557-0003-8

Kubík, J.: Podnikání ve zdravotnictví. Texty pro distanční studium. Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2011, s. 1 - 127.

Kubík, J.: AB Solar Development Activities in the Construction of Photovoltaic Power Plants. Sborník na CD Proceedings of the 17th International Business Information Management Association. IBIMA, Milan 2011, s. 325 - 332. ISBN 978-0-9821489-6-9

Kubík, J.: The Role of Strategic Management and its Use in the BPC.  Sborník na CD Proceedings of the 18th International Business Information Management Association. IBIMA, Istanbul 2012, s. 2734 - 2741. ISBN 978-0-9821489-7-6

Kubík, J., Kopfová, A.: Strategický management v hotelnictví a cestovním ruchu. Skriptum Vysoké školy obchodní a hotelové, Brno 2012, s. 1 - 138.

Kubík, J.: Trends in Environmental Management. Sborník na CD Proceedings of the 19th International Business Information Management Association. IBIMA, Barcelona 2012, s. 1535 - 1540. ISBN 978-0-9821489-8-3

Kubík, J.: Krizový management. Skriptum na CD Vyšší odborné školy při Obchodní akademii, Zlín 2013, s. 1 - 44. ISBN 978-80-7454-383-8

Kubík, J.: Analýza konkurenčního prostředí jako nástroj strategického managementu. Trendy ekonomiky a managementu, ročník 8, č. 19, FP VUT Brno, 2014, s. 27 - 33. ISSN 1802-8527

Vránová, Š., Kubík, J.: Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích. 1. vyd. Žilina, GEORG, 2014, 1 - 131 s. ISBN 978-80-8154-099-8

Smékalová, L., Hájek, O., Kubík, J., Škarka, M.: Management of European Projects by Czech and Slovak Enterpreneurs in Bíle - Biele Karpaty Euroregion. Economics and Sociology, Vol. 9, No 1, 2016, s. 69 - 85. ISSN 2071-789X

Kubík, J.:  Zlin Public Transport in Comparison with Cities of a simile Size in Czech Republic. Actual Problems of Economics, Vol. 17, No 10, 2016, s. 218 - 227. ISSN 1993-6788

Kubík, J.: Doprava jako součást cestovního ruchu ve Zlínském kraji za Tomáše Bati a v současnosti. Studia Turistica, Vol. 8, No mimořádné, Vysoká škola polytechnická, Jihlava, 2017, 6 - 14 s. ISSN 1804-252X

Kubík, J., Zůvala, R.: Division of labor in transport and the influence of the public sector. Administration and Public Management Review, Vol. 16, No 30, 2018, s. 6 -23. ISSN 1583-9583

Habuda, M., Kubík, J., Kudláček, L.: Solving the Current Problems of Urban Areas with Using of Smart Technologies: Approaches of Municipalities in the Czech Republic within the Strategic Planning. Sborník z VII. International Contemporary Urban Issues Conference. Istanbul, 2019, s. 59 - 69. ISBN 978-625-7034-00-5