Vyjádření k mediální kauze absolventa Vysoké školy logistiky

Dovolujeme si poskytnout vyjádření k článkům, které vyšly v médiích, a které výrazně poškozují dobré jméno Vysoké školy logistiky.

Budujeme kvalitní, profesně zaměřenou vysokou školu, která svým působením po dobu 20 let patří ke stabilní součásti vzdělávacího trhu s aktuálně prodlouženou akreditací na dalších 5 let. Za celou dobu působení Vysoké školy logistiky nedošlo u žádného studenta k úspěšnému ukončení studia a získání titulu za dobu kratší, než je standardní doba studia dle akreditace studijního programu.

Zásadně odmítáme vyjádření, že by pan Michal Zácha získal titul neoprávněně. Z uvedeného průběhu studia vyplývá, že řádně studoval. S řadou akademických pracovníků byl v odborném kontaktu i s ohledem na jeho zaměstnání, kde řešil dopravní infrastrukturu, tak taky řízení dopravy a integraci osobní dopravy. Na tyto otázky chtěl znát nezávislé odborné názory. Proto i jeho diplomová práce byla zaměřena na zlepšení integrované osobní dopravy v Olomouckém kraji s akcentem na autobusovou dopravu.

Vyšetřování policie na Vysoké škole logistiky ke studiu pana Michala Záchy nám není známo, šetření na místě neprobíhá.

Vysoká škola logistiky při své vzdělávací činnosti ctí zákon o vysokých školách. Pan Michal Zácha studoval na Vysoké škole logistiky v letech 2018 až 2023. V bakalářském stupni opakoval 3. ročník z důvodu nesplnění studijních povinností. Navazující magisterské studium dokončil v řádném termínu, státní závěrečnou zkoušku vykonal v červnu 2023 před státní zkušební komisí, která byla složena z interních a externích akademiků a odborníků z praxe v oblasti dopravy a logistiky. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Řádným ukončením studia vzniká absolventovi studia právo na udělení akademického titulu a jeho uvedení u jména. Vysoká škola logistiky již dále nezkoumá, zda si absolventi titul u jména uvádějí a používají jej. Pro Vysokou školu logistiky je významnější uplatnění absolventů a jejich další profesní růst či pracovní úspěchy, než jen samotné uvedení titulu.

Pan Michal Zácha studoval v rámci kombinované formy studia. Zda své kolegy pan Michal Zácha informoval o studiu či nikoli, je jeho svobodné rozhodnutí. Rovněž si dovolíme na základě diskuse se studenty uvést, že je více studentů, kteří studují bez vědomí zaměstnavatele či kolegů v práci. Toho je možné docílit v rámci kombinované formy studia, kterou Vysoká škola logistiky nabízí vedle prezenční formy studia. Kombinovaná forma studia, která probíhá v páteční odpoledne a soboty, je vhodná zejména pro pracující studenty, kteří si doplňují vzdělání zpravidla po kratší či delší odmlce od složení maturitní zkoušky, a kteří působí na trhu práce nejčastěji v odvětví dopravy, logistiky, armády a jiných složek či služeb.

Věříme, že se nám podaří tuto celou záležitost uvést na pravou míru
a kauza pana Michala Záchy nebude mít negativní dopad na dobré jméno Vysoké školy logistiky. Stanovisko bylo poskytnuto médiím.

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

rektor