Živnostenské podnikání

Autor publikace: JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.

Anotace publikace: Cílem tohoto textu je seznámení se s vybranými základními právními pojmy a instituty, které vycházejí z teorie práva a jsou obecně platné pro celý právní řád.  Adresát by měl získat nejen obecné povědomí o obsahu, formě a předmětu živnostenského práva, ale být schopen se orientovat v jednotlivých pojmech, logistice získání oprávnění, následných právech a povinnostech. Doplněním základního textu je pak zvláštní část, kde student získá základní orientaci ve specifických zvláštnostech pro získání oprávnění pro koncesovanou živnost, základy zřízení obchodních korporací ať již soukromých či veřejných a jejich propojení s živnostenským oprávněním.

Při studiu tohoto předmětu je třeba sledovat, zda v daném okamžiku se jedná o právní úpravu platnou a zda účinnou, tzn., zda po vyhlášení právního předpisu nedošlo již ke změně této právní úpravy. V rámci jednotlivých přednášek a seminářů bude zmiňována aktuální odborná literatura.

Logistika v odvětvích služeb

Autoři publikace: prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. a kol.

Anotace publikace: Publikace má přispět ke studiu a zamyšlení se nad uplatněním logistiky v odvětví služeb, tedy aby služby byly produkovány a poskytovány v dohodnuté (standardizované) kvalitě, správnému zákazníkovi (příjemci), ve správném množství, na správném místě (teritoriální hledisko), ve správném čase a  vynaložením přiměřených nákladů (resp. za dohodnutou či standardní cenu). Výklad logistiky v odvětvích služeb je podán na konkrétních službách ve 13 kapitolách, kde po stručné charakteristice služby následuje charakteristika právního prostředí v České republice, řízení odvětví a charakteristika logistických aspektů služby, tj. vymezení uživatele, poskytovatele služeb, garanta služby v ČR. Výklad každé kapitoly je ukončen financováním služby, cenotvorbou apod.

Jak na bakalářskou a diplomovou práci

Autor publikace: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Anotace publikace: Publikace představuje návod na to, jak zpracovávat závěrečnou práci (BP a DP) na vysoké škole technického směru.

Hlavním záměrem je zajistit vysokou úroveň závěrečných prací technického zaměření, zejména se zaměřením na logistiku. Tento návod je určen studentům bakalářského a magisterského studia. Vede studenty od volby zadání práce až po přípravu kvalitní obhajoby. Hlavním cílem je dát studentům na vědomí, že závěrečná práce a její obhajoba je důkazem schopnosti vypracovat samostatně odbornou práci a obhájit si ji. Student tak prokazuje, že během svého studia nabyl a rozšířil své znalosti, schopnosti a dovednosti ve studovaném oboru.

Přepravní a manipulační prostředky I.

Autor publikace: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Anotace publikace: Publikace Přepravní a manipulační prostředky I. uvádí čtenáře do problematiky techniky a technologií sloužící k manipulaci s břemeny. Jednotlivé kapitoly se zabývají manipulací břemene vzhledem k oblasti dopravy, fyziky, fyzikálních zákonů a jevů, manipulační technikou i vztahem manipulovaného břemene ke svému okolí.

Podrobněji jsou v této publikaci popsány pracovní části manipulační techniky a také druhy manipulačních prostředků. Na tuto publikaci navazuje druhý díl nazvaný Přepravní a manipulační prostředky II.

Přepravní a manipulační prostředky II.

Autor publikace: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Anotace publikace: Publikace Přepravní a manipulační prostředky II. navazuje na první díl, jehož informace obohacuje o další oblasti poznání. První stránky této publikace jsou věnovány shrnutí a opakování z prvního dílu.

V této publikaci se autor podrobněji věnuje manipulaci s břemeny zavěšenými na laně, uloženými na paletě, vysokozdvižným vozíkům, robotickým manipulačním prostředkům a dalším tématům. Znalosti získané studiem fyziky mají i zde své nezastupitelné místo – síla, kladka, kladkostroj, energie, výkon atd.

Služby hospodářské povahy

Autoři publikace: prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. a Ing. Růžena Caletková

Anotace publikace: Publikace má přispět ke studiu služeb, a to zejména v oblasti logistiky.Jedná se tedy o to, aby i hospodářské služby byly produkovány a poskytovány kvalitně a odpovídajícím způsobem. Svým charakterem tato publikace navazuje na obecněji pojatou publikaci Logistika v odvětvích služeb.

Služby hospodářské povahy jsou v této publikaci rozděleny do tří oddílů a podle společných znaků a charakteristiky jsou uvedeny v devíti kapitolách. Hospodářské služby jsou zde popsány nejen pro ČR, ale také pro území EU.

Veřejná správa a kontrolní systémy

Autoři publikace: prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. a Ing. Marta Štěpánková

Anotace publikace: Všechny oblasti národního hospodářství jsou spjaté s veřejnou správou a kontrolními systémy. Tato skripta tvoří dva větší ucelené celky. První část je věnovaná veřejné správě, druhá se zabývá kontrolními systémy. V části veřejná správa se čtenáři obeznámí v jednotlivých podkapitolách s veřejnou mocí, veřejnými službami, státní správou, obecními zřízeními, krajskými zřízeními a evropskou veřejnou správou. V části kontrolní systémy se čtenáři obeznámí v jednotlivých podkapitolách s druhy kontrol, s kontrolami v souvislosti se systémem řízení a managementem, jakostí kvality, s inspekčními orgány a s problematikou auditů.

Fyzika pro bakaláře

Autor publikace: prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.

Anotace publikace: Předložený studijní text je nadstavbou na středoškolský kurz fyziky, postavený na základě středoškolských znalostí matematiky a se základy vysokoškolské matematiky. Předmět Fyzika pro bakaláře patří do teoretického základu technického bakalářského studia.  Studiem předložených skript si studenti prohloubí znalosti ze základních oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu dalších odborných předmětů.

Fyzika cvičení

Autor publikace: prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.

Anotace publikace: Předložený studijní text na skripta Fyzika pro bakaláře a tvoří jej dvě části, a to A) Příklady, s řešenými příklady, příklady k řešení a výsledky, druhou částí jsou B) Problémové a testové úlohy, včetně řešení těchto úloh.

Studiem předložených skript si studenti prohloubí znalosti ze základních oblastí klasické fyziky, které doplní o řešení příkladů a testových otázek tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu dalších odborných předmětů.

Logistika výrobních technologií

Autor publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Anotace publikace: Publikace se zabývá jednotlivými odvětvími průmyslu a jejich technologiemi z pohledu logistiky. Průmyslová výroba je odvětvím národního hospodářství. Je rozhodujícím prvkem v materiální produkci. Ta je mnohdy ukazatelem vyspělosti dané země. Průmyslová výroba je úzce navázaná na produkci primárních zdrojů. Struktura a geografické rozdělení průmyslové výroby je ovlivňováno přírodními zdroji a požadavky výrobních technologií. V ČR je hlavním hospodářským odvětvím průmysl.

Logistika a telematika

Autoři publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. a kol.

Anotace publikace: Publikace se zabývá např. city logistics, telematikou přepravními a manipulačními prostředky, dodavatelskými systémy, službami zákazníkům, teorií dopravních systémů atd.

Dopravní telematika v sobě integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím, ekonomií, teorií dopravy atd. Do dopravní infrastruktury tak vstupují moderní systémy, které řídí dopravní a přepravní procesy. Těmito procesy se dosahuje např. optimalizace efektivity dopravy. Telematika může poskytovat komplexní řešení různých problémových situací.

Zpětná logistika. Technologie zpracování odpadů.

Autor publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Anotace publikace: Publikace se zabývá všemi procesy souvisejícími s problematikou odpadů. Zpětná logistika se věnuje problematice zpětných toků, tedy způsobu nakládání s vysloužilými nebo jinak dále neprodejnými výrobky. V rámci zpětné logistiky hraje nezastupitelnou úlohu nakládání s odpady, tzv. odpadová logistika, která je jen subsystémem zpětné logistiky. Vzhledem ke stále zvyšujícímu se množství různého odpadu, který se musí zpracovat, zde začínají působit procesy zpětné logistiky, které mají za úkol s tímto odpadem nakládat včetně možnosti jejich dalšího možného využití a zpracování. Zpětná logistika je jednou z důležitých oblastí obecné logistiky, která má ve způsobu řízení jisté odlišnosti, které je nutné pro její další rozvoj a fungování respektovat.

Obalová technika a identifikace

Autor publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Anotace publikace: Publikace dává ucelený přehled o systému balení, který je významným logistickým prvkem. Balení ovlivňuje svým konstrukčním a estetickým řešením jednotlivé články logistického řetězce. Úvodní část je věnována materiálům a základním požadavkům, které jsou na obaly kladeny podle druhu baleného zboží, na kterou navazuje část popisující funkci obalu, rozměrovou unifikaci a manipulační jednotky jako základní logistické prvky ovlivňující volbu přepravních a manipulačních prostředků. Z hlediska logistiky tvoří významnou část publikace identifikační systémy zaměřené zejména na bezkontaktní identifikaci včetně radiofrekvenční identifikace.

Logistika a modelování potrubní dopravy

Autoři publikace: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. a kol.

Anotace publikace: Potrubní doprava je nejen nedílnou součásti lidského života, ale podle autorů je podstatou života na zemi vůbec. Přeprava hmoty anebo hmotných části probíhá nejen v dopravních sítích, které vytvořil člověk, ale také v rostlinách a v živých organizmech včetně člověka. Princip takové dopravy je jednoduchý. Je vybudována dopravní síť, většinou v podobě potrubí a v této síti jsou na některých místech vloženy prvky, které způsobí v tomto místě zvýšení nebo snížení potenciálu (tlaku). V důsledku rozdílu potenciálu touto síti proudí něco, co je pro existenci takového sytému potřebné. Tento dopravní systém je doprava od zdroje ke spotřebiteli, což autoři označují obecným principem zdroj – síť – spotřeba. Záměrem této publikace je popis struktury a vlastností sítí, které vytvořil člověk, které můžeme s jistou mírou nadsázky označit jako inženýrské sítě. Modelování a simulace těchto sítí je v publikaci popsáno a demonstrováno pomocí modelovacího nástroje GrafSit a TSit.

Fyzika v logistických a inženýrských procesech - cvičení

Autor publikace: prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.

Anotace publikace: Předložený studijní text je nadstavbou na středoškolský kurz fyziky postavený na základě středoškolských znalostí matematiky se základy matematiky vysokoškolské. Předmět Fyzika v logistické a technické praxi – cvičení patří do teoretického základu technického magisterského studia oboru Logistika. Studiem předložených skript si studenti prohloubí znalosti z oblasti fyziky, které doplní o využití daných fyzikálních poznatků tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu dalších odborných předmětů.

Logistika v praktických úlohách a případových studiích

Autoři publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. a kol.

Anotace publikace: Předložený studijní text je doplňkem k dalším studijním textům vydaným na VŠLG. Tato publikace v sobě propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenosti a možnými reálně využitelnými znalostmi. Publikaci tvoří dva celky, a to jednak praktické úlohy, včetně postupu a řešení, jednak případové studie z oblasti logistiky.