Vysoká škola logistiky podporuje pracovníky a studenty ukrajinské univerzity Odessa National Maritime University a uzavírá s univerzitou dohodu o spolupráci v kulturních, vzdělávacích a odborných oblastech vědy a vzdělávání, při realizaci společných vzdělávacích, metodologických a výzkumných projektů, vědeckých a jiných akcí.

Rektor Vysoké školy logistiky prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., aktivně jedná a spolupracuje se zástupcem ukrajinské univerzity v Oděse profesorem Alexanderem Olegovičem Balobanovem o podpoře a pomoci pracovníkům a studentům ukrajinské univerzity, kteří mohou být jakkoli postiženi či ohroženi.

Profesor Alexander Olegovič Balobanov je představitel vědy o námořním právu, který spojuje vědeckou a pedagogickou činnost s praktickou implementací vědeckých poznatků do praxe námořních podniků – přístavů, lodních společností, spedičních společností Ukrajiny. Prof. Balobanov působí na katedře námořního práva, kterou také vede. Hlavní specializací katedry je mezinárodní, evropské a národní námořní právo a činnost v oblasti vymáhání práva a souvisejících právních otázek. Stejně jako Vysoká škola logistiky jsou obory ukrajinské univerzity v Oděse profesně zaměřeny. To umožňuje mladým odborníkům být připraveni řešit konkrétní úkoly, se kterými se budou muset při své práci potýkat. Společný je rovněž aplikovaný výzkum, který se provádí na základě potřeb a zájmů jednotlivých podniků v oblasti logistiky a dopravy.

Vybrané vědecké úspěchy univerzity:

Balobanov O.O. The State Enterprise “Administration of the Sea Ports of Ukraine” agreement on NDR No. 138-В-А MPU-16 dated 29.12.2016. “Development of the methodology for identifying risks during the operation of ships in the water area of the seaport”;

Postan M.Y. Theoretical and economic planting of optimal management of the functioning and development of military-transport and logistics systems in the interests of national security and European integration. NDR 0117U000618.

Prof. Postan M.Y.  – 2 Doctors of Economic Sciences and 8 Candidates of Sciences as a science consultant. Of these, for the remaining 6 years, candidates of sciences V.O. Lyubchenko (2016), Y.Y. Kruk (2019), Y.V. Kuruji (2021).

Vybrané vědecké publikace:

Balobanov O.O. Palchenko A.A. A collection of lectures and practical materials on the legal regulation of maritime agency services: a guide book. Odesa: ONMU, 2021, 103 p. ISBN 978-966-289-569-8.

Balobanov O.O. Palchenko A.A., Legal status of port operators – stevedores at seaports. New Ukrainian Law [print, online]. 2021, (6) 16-21. ISSN 2710-4818 [print]. ISSN 2710-4826 [online].  Dostupné z: doi:10.51989/NUL.2021.6.2.
(URL: http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/151).

Mann R.V., Kuliiev A.J., Stovpets O.V., et al. Psychological features of forming ship crews and determining the optimal life project cycle. International Journal of Management. 2020, Vol. 11 Issue 3, p. 155-165.  ISSN 0976-6502.  Dostupné z: doi: 10.34218/IJM.11.3.2020.017.
(URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85082744634&partnerID=MN8TOARS; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3819706; indexed in Scopus).