VŠLG
MENU

Zemřel prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., dr.h.c.

24.06.2021

Profesor Ctirad Schejbal se narodil 24. června 1936. Celý svůj profesní život zasvětil vědám o Zemi a logistice.

Své odborné znalosti získal na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě v oboru geologie. Po krátkém působení v Jáchymovských dolech jako geolog dolu a vedoucí kamerální skupiny, se na Vysokou školu báňskou vrátil jako pedagog a vědeckovýzkumná pracovník. Své odborné znalosti a zkušenosti předával od šedesátých let především studentům geologických oborů na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Působil zde postupně na pozicích odborný asistent, vedoucí ústavu, docent (habilitován v roce 1985) a profesor (jmenován v roce 1990), vedoucí katedry, děkan fakulty, proděkan pro rozvoj a vedoucí oddělení. V roce 2000 získal na Technické univerzitě v Košicích titul Dr. h. c. Neopomíjel ani popularizaci svého odborného zaměření významným podílem na zavedení studijního oboru Geovědní a montánní turismus.

V roce 2006 přešel na Vysokou školu logistiky v Přerově, kde zúročil své zkušenosti jako garant studijního oboru Logistika cestovního ruchu. Podílel se i na výchově studentů ostatních studijních oborů. Na chodu i dalším rozvoji VŠLG se podílel téměř 10 let.

Profesor Schejbal během svého profesního života vychoval mnoho odborníků jak s vysokoškolským vzděláním, tak i docenty a profesory. Je autorem mnoha příspěvků do sborníků mezinárodních konferencí, sborníků národních konferencí, článků v zahraničních odborných časopisech a článků v národních odborných časopisech, působil jako vedoucí nebo seniorní člen řešitelského týmu vědeckovýzkumných projektů, je autorem nebo spoluautorem vysokoškolských skript, knih a učebnic.

Kolektiv Vysoké školy logistiky děkuje profesoru Ctiradu Schejbalovi za jeho přínos škole, logistice, kolegům i studentům. Vzpomínáme…