Probíhající projekty

IKAP II Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VŠLG je zapojena do krajského projektu jako Centrum digitálních multimediálních technologií – garant digitální laboratoře a praktické výuky digitální gramotnosti. VŠLG připravuje a realizuje sérii seminářů digitální gramotnosti pro pedagogické pracovníky škol od ledna 2021. Realizátorem projektu a příjemcem dotace je Olomoucký kraj. Do projektu je zapojena většina středních škol a desítky základních škol v Olomouckém kraji. Více o projektu zde.

Successful online learning for sustainable last mile logistics 2020-1-ES01-KA226-VET-096222 Erasmus+ Česká logistická asociace ve spolupráci s VŠLG je zapojena do mezinárodním projektu Successful online learning for sustainable last mile logistics v rámci programu Erasmus+. Cílem mezinárodního projektu je připravit modelové příklady z logistiky pro studenty středních odborných škol se zaměřením na logistiku. Řešitelské konsorcium je sestavené z výzkumných institucí ze Španělska, Francie, Itálie a České republiky.

KOMPETENCE 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231 Operační program Zaměstnanost VŠLG je prostřednictvím svých odborníků zapojena do aktivit projektu Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, zkráceně KOMPETENCE 4.0. Zapojení odborníků VŠLG spočívá v aktivitách spojených s identifikací a pojmenováváním nových dovedností, vznikajících v důsledku zavádění prvků Průmyslu 4.0. Výzkum probíhá ve spolupráci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery.