Spolupráce – to se vyplatí aneb program výměny zkušeností a kompetencí

Název projektu: Spolupráce – to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002347
Doba trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 5. 2013
Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Partneři projektu: Politechnika Opolska
Operační program: OP přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
Správce fondu v ČR: Euroregion Praděd
Slogan projektu: PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Informace o projektu

Vysoká škola logistiky o.p.s. ve spolupráci s Polskou univerzitou PolitechnikaOpolska již déle než rok úspěšně pokračuje v realizaci projektu „Spolupráce – to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností a kompetencí“. Na projekt získala Vysoká škola logistiky o.p.s. dotaci z „Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013“. Cílem projektu je posílit spolupráci na obou stranách hranice a prostřednictvím společných aktivit podpořit přeshraniční rozvoj v oblasti terciárního vzdělávání a zvýšit uplatnitelnost studentů na trhu práce. Snahou projektu je také podpořit zájem občanů o problematiku výměny zkušeností se zahraničními partnery a stimulovat jejich zájem o dění na mezinárodní úrovni. Zkušený realizační tým složený z odborníků z obou partnerských škol průběžně uskutečňuje klíčové aktivity projektu a postupně se mu daří plnit cíle, ke kterým se zavázal. Na půdě obou zapojených vysokých škol se v květnu a listopadu roku 2012 setkali vybraní zástupci z řad studentů, kantorů i vedení škol. V průběhu těchto třídenních stáží v Přerově a polském Opole se uskutečnily studentské workshopy, jednání u kulatých stolů a mezinárodní konference. Studenti navštívili v průběhu stáží vybrané hodiny odborné výuky místní vysoké školy a zúčastnili se exkurze podniku spolupracujícího s vysokou školou (Pivovar a.s. – Zubr Přerov, cementárna Odra, s. a.- Opole). Obě akce se setkaly s velkým ohlasem a všichni účastníci vyslovili zájem o pokračování zahájených aktivit i po ukončení financování projektu. Tento fakt svědčí o úspěšném navázání skvělé spolupráce mezi českou a polskou vysokou školou a tedy naplnění základního cíle projektu. Na jaře roku 2013 budou vytvořeny speciální venkovní terminály zabudované do budov obou škol. Terminály budou sloužit jak studentům, tak zejména veřejnosti, která bude mít možnost získat informace o odborných aktivitách obou škol, výstupech projektu, terminály navíc umožní přístup na internet a překlady z polského jazyka do českého a naopak. V nejbližších měsících budou dokončeny odborné studie studentů na témata specifik dopravy na národní, regionální, lokální a přeshraniční úrovni.
Projekt obě školy hodnotí velmi pozitivně a definitivně potvrzují jeho přínos. Zájmem obou zainteresovaných stran je i nadále pokračovat ve spolupráci, vyměňovat si zkušenosti a zkvalitňovat terciální vzdělávání na obou školách.Zahájené společné aktivity přispívají k přenosu výsledků výzkumu na přeshraniční úrovni, prohlubují tvůrčí myšlení studentů s mezinárodním kontextem a v neposlední řadě prostřednictvím terminálů budou stimulovat veřejnost k zájmu o dění na mezinárodní úrovni.