EU

Název školy: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Název projektu: Rozvoj logistiky pro praxi_ERDF
Rozvoj logistiky pro praxi_ESF
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002347
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002461
Doba trvání projektu: 1. 6. 2017 – 31. 7. 2019
Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektů je ZACÍLIT VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠLG NA POTŘEBY TRHU PRÁCE, tedy na aktuální trendy v oboru a potřebu vysoké uplatnitelnosti absolventů díky orientaci na propojení teorie s praxí.

Prostřednictvím projektů dojde ke vzniku nového profesně orientovaného vzdělávacího programu, kdy výuka bude realizována prostřednictvím simulace v nově zřízených odborných cvičebnách. Vzdělávací program bude klást velký důraz v orientaci na praxi (stáže, praxe, exkurze, účast odborníků z praxe na výuce atd.).

Vzdělávací program bude zaměřen na praxi. To, co si studenti osvojí během přednášek, bude následně ověřeno pomocí simulací v nově vytvořených cvičebnách a vyzkoušeno v ostrém provozu v rámci praxí a stáží. Z tohoto důvodu bude také studentům umožněno (v souladu s novým vysokoškolským zákonem) ukončit vzdělávání nejen klasickou obhajobou bakalářské práce, ale i obhajobou zprávy ze stáže. Posílena bude i možnost získat zadání bakalářské práce přímo od zaměstnavatele a plnit toto zadání právě v nově vybudovaných odborných cvičebnách.

Exkurze, odborné praxe, účast odborníků z praxe na výuce a podílení se na realizaci projektů řešících konkrétní podnikové problémy budou hlavní přidanou hodnotou nového studijního programu. Z tohoto důvodu bude také po celou dobu probíhat akvizice nových firem, pro zajištění propojení studia a praxe. Kromě samotných praxí budou zaměstnavatelé také spolupracovat na definování témat pro bakalářské práce studentů, kteří na nich budou moci pracovat v praktických cvičebnách, jež umožňují simulovat procesy a činnosti běžné v logisticko-informačních společnostech.