VŠLG
MENU

Smuteční oznámení – prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Oznamujeme všem, že nás dne 16. 8. 2019 navždy opustil pan prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., první rektor Vysoké školy logistiky o.p.s. v Přerově.

Profesor Vladimír Strakoš se narodil 5. srpna 1934. Celý svůj profesní život zasvětil řízení, automatizaci a logistice.

Své odborné znalosti a zkušenosti předával od konce padesátých let studentům Vysoké školy báňské v Ostravě postupně na Fakultě strojní, Katedře elektrotechniky, Katedře důlních strojů, Katedře energetiky – Oddělení automatizace. Poté působil jako výzkumně-vývojový pracovník v Závodě automatizace a mechanizace OKR. Jeho odborné zaměření je úzce svázáno s automatizací a řízením. Významnou měrou se spolupodílel právě na výuce a vědeckovýzkumných aktivitách v této oblasti. Od konce šedesátých let působil opět na Vysoké škole báňské na Fakultě strojní a na Hornicko-geologické fakultě. Postupně získal titul doktora věd, docenta a profesora. Na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava působil i jako vedoucí Katedry automatizace, vedoucí Institutu ekonomiky a systémů řízení, i jako proděkan Hornicko-geologické fakulty.

V roce 2004 měl významný podíl na vzniku Vysoké školy logistiky v Přerově, přípravě jejich studijních oborů jak v bakalářském, tak i magisterském studiu a přípravě akreditačních spisů pro získání státního souhlasu. Stal se prvním rektorem Vysoké školy logistiky. Na chodu i dalším rozvoji VŠLG se podílel až do loňského roku. Do poslední chvíle udržoval kontakt s akademickou sférou i průmyslovými partnery.

Profesor Strakoš během svého profesního života vychoval mnoho odborníků jak s vysokoškolským vzděláním, tak i docenty a profesory. Je autorem více než 250 příspěvků do sborníků mezinárodních konferencí, sborníků národních konferencí, článků v zahraničních odborných časopisech a článků v národních odborných časopisech, 20 oponovaných samostatných výzkumných zpráv, 21 jako vedoucí řešitelského týmu, a 20 jako člen řešitelského týmu, 39 autorství nebo spoluautorství vysokoškolských skript, knih a učebnic, 19 patentů a zlepšovacích návrhů, 11 expertních posudků, 7 realizovaných projektů, 3 stále používané prostředky malé mechanizace a 4 rozšiřované matematické metody.

Kolektiv Vysoké školy logistiky děkuje profesoru Vladimíru Strakošovi za jeho přínos škole, logistice, kolegům i studentům. Vzpomínáme…