VŠLG
MENU

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení Vám sdělí studijní oddělení v Přerově

Více  informací se rovněž dozvíte na Dnech otevřených dveří

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Termíny podání přihlášek pro Přerov, Prahu a Bratislavu

od dubna do září 2022, vždy k 15.tému dni v měsíci

Termíny přijímacího pohovoru pro Přerov, Prahu a Bratislavu
(„S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci (Covid-19) mohou být níže uvedené údaje upravovány, zejména ve vazbě na osobní účast.“)

Termíny Přerov

 • termín 25. 04. 2022
 • termín 23. 05. 2022
 • termín 20. 06. 2022
 • termín 20. 9. 2022 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Termíny Praha a Bratislava

 • termín 23. 04. 2022
 • termín 21. 05. 2022
 •  termín 25. 06. 2022
 • termín 17. 09. 2022 ( v případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení).

Další termíny lze domlouvat individuálně na email: studijni@vslg.cz

Přijímací řízení

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky v stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončeno rozhodnutím rektora.

Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přihláška

Přihlášku je možno podat:

 • Písemně (standardní).
 • Poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo osobně na studijní oddělení školy.
 • Elektronicky

Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny příslušné údaje a doložit požadované doklady

 • Notářsky ověřené kopie (ověřovací doložka) – maturitního vysvědčení; u absolventů VOŠ diplomu o absolutoriu a vysvědčení o absolutoriu; u studentů s titulem Bc. diplomu o státní závěrečné zkoušce.
 • Uchazeč je povinen doložit doklad nejpozději v den přijímacího řízení.

Poplatky za přijímací řízení

 • Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500 Kč.
 • Administrativní poplatek je nevratný.

Úhrada poplatku

 • bakalářské studium – prezenční forma studia 20 500 Kč/semestr
 • bakalářské studium – kombinovaná forma studia 20 500 Kč/semestr
 • navazující magisterské studium – prezenční i kombinovaná forma studia 22 000 Kč/semestr

Poplatek za studium je v 1. ročníku hrazen ve dvou splátkách:

 • 1. splátka je splatná do 30. 6. 2022, v případě podpisu smlouvy do 15. 6. 2022 jinak do dne zápisu ke studiu do akademického roku;
 • 2. splátka před zahájením letního semestru

Úhrada poplatku

Převodem z účtu – viz níže uvedené účty:

 • č. ú.: 86-7184480257/0100
 • IBAN: CZ19 0100 0000 8671 8448 0257
 • SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

Vkladem v hotovosti na účet (viz výše):

 • Variabilní symbol: rodné číslo nebo SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení)
 • Konstantní symbol: 0179
 • Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu nebo kopie pokladní složenky. Ten je uchazeč povinen předložit před přijímacím řízením (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

Adresa školy

Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/25
750 02  Přerov I – Město

Edukační centrum Praha

Sídlo Edukačního centra Praha Vysoké školy logistiky o.p.s. sídlí v budově  Vysoké školy hotelové v Praze na adrese Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8, Troja

Edukační centrum Bratislava

Sídlo Edukačního centra Bratislava Vysoké školy logistiky o.p.s. sídlí na adrese Tower 115 – Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko