VŠLG
MENU

Navazující magisterské studium

Forma a místo studia:

  • prezenční – Přerov, Praha
  • kombinovaná – Přerov, Praha, Bratislava

Vysoká škola logistiky o.p.s. má ve své studijní nabídce profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Logistika.
Hlavním cílem
profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu je připravit odborníka pro konkrétní profese v různých částech logistických řetězců, v oblasti dopravy a přepravy, služeb, informačního managementu a cestovního ruchu.

Pro bakaláře, kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou je nabízeno pokračování v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu  Logistika. Doba studia 2 roky a úspěšný absolvent získává titul inženýr.
Absolventi tohoto oboru využívají v navazujícím magisterském studiu už získané poznatky z předmětů bakalářského studia pro prohloubení znalostí z ekonomie, logistiky a práva, ale současně se aktivně seznamují s technickými objekty logistických řetězců a se základy principů i moderními prostředky technického i organizačního řízení logistických systémů .
Pro studenty bakalářského stupně z jiných škol je vytvořen prostor pro volbu oborových předmětů i z prostoru bakalářského studia VŠLG, ve kterých získají potřebné speciální znalosti z oblasti dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu nebo informačního managementu.

Profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Logistika nabízí profilaci Logistika a řízení dopravních procesů a profilaci Logistika a řízení výrobních procesů.

Studijní obor Logistika

Cílem magisterského studia oboru Logistika je připravit absolventa k samostatnému řešení úloh inženýrského charakteru v oborech zajišťovaných VŠLG.
Absolvent je po získání úplného inženýrského vzdělání schopen: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.