VŠLG
MENU

Logistika sve službách

Forma a místo studia:

 • prezenční – Přerov, Praha
 • kombinovaná – Přerov, Praha, Bratislava

Cíle studijního oboru Logistika služeb:

 • Zaměření výuky na konkrétní služby – jejich specifika (služby  liberalizované, služby hospodářské povahy i služby veřejné), a to z pohledu poskytovatelů i uživatelů, přičemž jsou dodržovány zásady a principy základních logistických charakteristik.
 • Využití moderní výpočetní techniky pro zpracování prezentací dat pro logistické potřeby.
 • V rámci cvičení pro prezenční formu studia využití laboratoří praktické výuky, kde
  u vybraných služeb možno simulovat logistické procesy a dále je aplikovat
  na praktických příkladech.
 • Vyžádané přednášky odborníků z praxe z oblasti služeb veřejného i soukromého sektoru včetně odborných exkurzí.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

 • Logistika (základní předmět studijního programu),
 • Logistika služeb a podnikání (základní předmět specializace).

Volitelné předměty státní závěrečné zkoušky:

 • Logistika služeb v obecném zájmu,
 • Logistika služeb hospodářské povahy,
 • Řízení kvality.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent specializace získá znalosti z oblasti logistiky, ekonomiky a řízení v praxi při provádění dílčích analýz, plánování nebo poskytování služeb v oblasti veřejného zájmu
i v soukromém sektoru. V návaznosti na tyto poznatky bude absolvent schopen analyzovat základní logistické činnosti ve vybraných odvětvích služeb. Absolvent bude využívat moderní prostředky výpočetní techniky za účelem efektivního zpracování a prezentace dat pro logistické potřeby.

Obecné způsobilosti:

 • základní logistické a ekonomické principy,
 • znalost legislativního prostředí,
 • jazyková způsobilost anglického jazyka,
 • uplatnění systémového přístupu.

Odborné znalosti:

 • logistické aspekty sektoru služeb,
 • znalosti širších souvislostí a dopadů ekonomických činností a principů udržitelného rozvoje,
 • znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů včetně nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení.

Odborné dovednosti:

 • aplikace logistických principů při poskytování služeb,
 • aplikace inovačních přístupů při organizování obchodních a marketingových činností v podnicích sektoru služeb,
 • komplexní řízení logistiky ve vztahu k životnímu prostředí,
 • vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích logistických procesů.

Trh práce

Absolvent specializace Logistika ve službách se uplatní ve funkcích technicko – hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně ekonomické činnosti ve specifických oblastech služeb. Pro absolventy bakalářské specializace Logistika ve službách jsou určeny tyto typové pracovní pozice:

 • samostatný referent/ pracovník zabezpečující služby pro podniky a uživatele,
 • vedoucí poštovního provozu / vedoucí depa,
 • manažer v oblasti služeb,
 • referent zákaznického servisu.

Specializace Logistika ve službách:

 • Logistik hospodářských činností včetně poskytování služeb,
 • Logistik obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb,
 • Manažer zpětné logistiky,
 • Manažer výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení.
Kód specializace: 104104BP12