VŠLG
MENU

Logistika v dopravě

Forma a místo studia:

 • prezenční – Přerov, Praha
 • kombinovaná – Přerov, Praha, Bratislava

Cíle specializace Logistika v dopravě

 • Zaměření výuky na zvládnutí progresivních trendů dopravní logistiky a jejich uplatnění v základních druzích dopravy s akcentem na intermodalitu a komodalitu.
 • Rozhodující podíl dopravních a přepravních procesů na správnou funkci logistických řetězců.
 • Vyvážená skladba technických, technologických a manažérských složek přípravy odborníků splňujících současné požadavky praxe logistických, zasílatelských a dopravních subjektů.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

 • Logistika (základní předmět studijního programu),
 • Dopravní logistika (základní předmět specializace).

Volitelné předměty státní závěreční zkoušky:

 • Logistika silniční dopravy,
 • Logistika železniční dopravy,
 • Systémy kombinované dopravy.

Profil absolventa

Absolvent specializace je připraven plánovat, navrhovat a optimálně řídit dopravní a přepravní procesy s využitím principu intermodality a komodality.

Obecné způsobilosti:

 • uplatňování logistických a ekonomických principů,
 • znalost legislativního prostředí na národní i mezinárodní úrovni,
 • jazyková způsobilost anglického jazyka,
 • uplatnění systémového přístupu.

Odborné znalosti:

 • velmi dobré znalosti z přírodovědných a technických předmětů, informačních
  a komunikačních technologií,
 • efektivního přístupu pro rozhodování a pro řízení provozních, ekonomických
  a logistických procesů v dopravě a přepravě,
 • znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení.

Odborné dovednosti:

 • na základě rozhodování dokáže absolvent vybrat správný druh dopravy a správnou dopravní cestu pro zajištění přepravy a souvisejících logistických činností s ohledem na šetrný vliv na životní prostředí a zdraví,
 • absolvent dokáže efektivně řídit logistické procesy v externí i interní dopravě s využitím znalostí nejnovějších poznání v oblasti techniky a technologie,
 • absolvent disponuje dobrými znalostmi anglického jazyka,
 • umožní efektivně rozhodovat a komunikovat o logistických procesech na přeshraniční (mezinárodní) úrovni.

Trh práce

Trh práce

Uplatní se na pozicích středního a vyššího stupně řízení v podnikatelských subjektech zaměřených na skladování, distribuci, logistické činnosti a služby, v dopravních
a zasílatelských firmách, ve výzkumných a vědeckých institucích se zaměřením na dopravu
a logistiku, ale i ve státní správě a samosprávě. Pro absolventy bakalářské specializace Logistika v dopravě jsou určeny tyto typové pracovní pozice:

 • Logistik v dopravě a přepravě specialista,
 • Manažer provozu silniční dopravy,
 • Samostatný referent silniční dopravy,
 • Logistik skladových operací specialista,
 • Logistik výroby specialista.

Specializace Logistika v dopravě:

 • Logistik v dopravě a přepravě specialista,
 • Manažer provozu silniční dopravy,
 • Samostatný referent silniční dopravy,
 • Logistik skladových operací specialista,
 • Logistik výroby specialista.

Kód specializace: 104104BP11