VŠLG
MENU

Studijní program Logistika

Forma a místo studia:

 • prezenční – Přerov, Praha
 • kombinovaná – Přerov, Praha

Cíle studijního programu Logistika

Cílem magisterského studia oboru Logistika je připravit absolventa k samostatnému řešení úloh inženýrského charakteru v oborech zajišťovaných VŠLG.
Absolvent je po získání úplného inženýrského vzdělání schopen: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.
Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky :

Povinné předměty (student si volí z předmětů označených hvězdičkou *  jeden předmět):

Řízení dodavatelských systémů

Dopravní logistika*

Výrobní logistika*

Volitelné předměty státní závěreční zkoušky :

Volitelný předmět (student si volí z předmětů označených dvěma hvězdičkami ** jeden ze tří profilujících předmětů):

Pro profilaci Logistika a řízení dopravních procesů:

 • Dopravní infrastruktura**,
 • Inteligentní dopravní prostředky**,
 • Přepravní systémy a fixace zboží**.

Pro profilaci Logistika a řízení výrobních procesů:

 • Logistika výrobních technologií**,
 • Automatizace a robotizace logistických procesů**,
 • Řízení a plánování výroby**.

Profil absolventa

 1. Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Logistika bude specialista pro technické řízení a management logistických systémů zaměřený na optimální využívání logistických služeb a to jak ve firmách logistického zaměření, tak v oblasti státní správy a samosprávy.Je vychováván jako odborník, který je podrobně seznámen se všemi významnými činnostmi v logistických systémech:
  •  projekt,
  •  vývoj,
  •  produkce,
  •  dopravní síť,
  •  zákazník, a to nejen při přepravě hmotných produktů, ale i osob a nehmotných služeb.

Kód programu: N1041P040001