VŠLG
MENU

Logistika služeb

Forma a místo studia:

  • prezenční – Přerov, Praha
  • kombinovaná – Přerov, Praha

Cíle studijního oboru Logistika služeb:

Obor Logistika služeb je oborem zaměřeným na výchovu vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro řízení pohybu nehmotných – hypotetických produktů souvisejících i se službami spedičními a s agendou související s exportem nebo importem produktů.

Cílem výuky v tomto bakalářském oboru je využívání moderních prostředků výpočetní techniky ve vedení malých a středních firem nebo na úřadech samosprávy souvisejících s touto činností za účelem zlepšení efektivnosti využívání dat v řízení. K tomuto cíli je nutná znalost některých právních norem, a proto jsou studenti vychováváni tak, aby měli základní znalosti v této problematice a dovedli se sami orientovat při studiu jiných právních dokumentů. Využívání výpočetní techniky při práci v této oblasti je samozřejmostí.
Dalším cílem výuky v tomto oboru je vychovat kvalifikovaného a adaptabilního odborníka schopného se přizpůsobit konkrétním podmínkám v praxi při poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, sociálního zabezpečení, regionálních agentur, realitních kanceláří, informačních středisek, cestovních agentur nebo služeb ve správě veřejných financí apod.

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Logistika
  2. Služby v obecném zájmu

Volitelné předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Služby finanční
  2. Služby hospodářské povahy
  3. Živnostenské podnikání

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent se bude vyznačovat především znalostmi organizačních a správních činností ve službách orientovaných na soukromé podnikání nebo ve firmách a úřadech státní správy a samosprávy. Bude schopen vést agendu menších firem, vypracovávat individuální a normativní správní akty, provádět správní řízení, provádět analýzu a rozbor společenských jevů a na jejich základě navrhovat opatření a zajišťovat služby vedoucí i perspektivně k maximální hospodárností.

Studiem získané znalosti jsou podkladem pro samostatné tvůrčí a řídící činnosti v soukromém sektoru i ve veřejné správě na všech úrovních. Důraz bude kladen na osvojení základních znalostí a dovedností z ekonomie, ekonomiky podniku, živnostenského podnikání, logistiky vybraných služeb veřejného sektoru, znalostí problematiky evropského společenství, práva, psychologie a sociologie.

Jeho široký odborný základ a jazyková dovednost je předpokladem uplatnění ve všech odvětvích národního hospodářství, poradenských organizací, případně v regionálních agenturách. Absolventi oboru mají dobrý základ pro další studium na vysokých školách s magisterským studijním programem. Znalosti získané v oboru Logistika služeb si mohou absolventi rozšířit v navazujícím magisterském programu nabízeném přímo Vysokou školou logistiky, o.p.s., a to v oboru Logistika, jehož absolventi získají titul „inženýr“.

Trh práce

Studiem získané znalosti jsou podkladem pro samostatné tvůrčí a řídící činnosti v soukromém sektoru i ve veřejné správě a samosprávě na všech úrovních. Důraz bude kladen na osvojení základních znalostí a dovedností z finančního plánování, specifické ekonomie veřejného sektoru, znalostí problematiky evropského společenství, managementu měst a obcí, psychologie a sociologie.

Jeho široký odborný základ a jazyková dovednost je předpokladem uplatnění v soukromém sektoru, případně v regionálních agenturách. Absolventi tohoto oboru mají dobrý základ pro další studium navazujícího magisterského studia.

Kód oboru: 3706R007