VŠLG
MENU

Logistika cestovního ruchu

Forma a místo studia:

  • prezenční – Přerov, Praha
  • kombinovaná – Přerov

O studijním oboru Logistika cestovního ruchu

V posledních letech se cestovní ruch, resp. v mezinárodním pojetí turismus, stal globálním jevem, který představuje velmi významnou společenskou aktivitu, ovlivňující chování a myšlení světové populace. Zároveň jde nepochybně o důležitou ekonomickou oblast, která se vyznačuje nebývalým rozsahem a progresivitou. Tato konstatování plně dosvědčuje, jak vznik celé řady národních i mezinárodních turistických organizací, tak pozornost, kterou turismu věnují příslušné složky OSN, zejména UNESCO.

Turismus představuje vzrůstající komplexní fenomén s politickou, sociální, ekonomickou, kulturní, ekologickou, vzdělávací, a estetickou dimenzí. Hlavní turistickou atrakcí je přírodní a kulturní dědictví, jeho rozmanitost a současné rozvíjející se kultury. Je důležitou součástí mnoha národních a regionálních ekonomik. Mezinárodní turismus přináší celosvětově největší exportní výnosy a daňové příjmy a je tedy významným faktorem v platební bilanci mnoha států. Může být významným faktorem rozvoje, je-li úspěšně řízen.

V souvislosti s masivním rozvojem turistického průmyslu se stále více projevuje tendence diferenciace turistiky. Vedle klasických druhů, jako je turistika zaměřená na poznávání přírodních a kulturních objektů typu světového a národního dědictví, se vymezuje řada dalších druhů turistických aktivit. Velmi přitažlivým a nejrychleji rostoucím druhem turistického průmyslu je např. geoturismus.

Cíle studijního oboru Logistika cestovního ruchu

Absolvent oboru se uplatní v cestovních kancelářích jako samostatný referent pro jednání s organizacemi. Bude schopen zajistit speciální požadavky zákazníků, vytvářet nové nabídky cestovních kanceláří. Studiem získá schopnost vyhledávat a navrhovat turisticky zajímavá místa v ČR, začlenit je do turisticky zajímavých celků a zpracovávat nové projekty pro turistické využití oblastí. Najde také uplatnění u dopravců s osobní dopravou, kde může optimalizovat využití dopravních prostředků, dále v úřadech i orgánech státní správy a samosprávy v oddělení pro rozvoj oblasti. Vzhledem k dobré jazykové vybavenosti bude schopen samostatně jednat s organizacemi v zahraničí a poskytnout průvodcovské služby.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Logistika
  2. Logistika cestovního ruchu

a jeden ze tří následujících volitelných předmětů:

  1. Management cestovního ruchu
  2. Typologie cestovního ruchu
  3. Geografie cestovního ruch

Kód oboru: 3706R008