VŠLG
MENU

Informační management

Forma a místo studia:

  • prezenční – Přerov
  • kombinovaná – Přerov

Cíle studia studijního oboru Informační management:

Informační management je obor navazující na obory Dopravní logistika a Logistika služeb v tom, že absolventi jsou vychováváni pro využívání moderních prostředků řídící techniky a informatiky v oblasti logistiky jak dopravy, tak služeb, jakožto „dopravy“ nehmotných činností potřebných pro život člověka ve společnosti. Výchova bakalářů je zaměřena na jejich působení ve firmách drobného a středního podnikání a institucích veřejné správy.
Absolventi tohoto oboru využívají poznatky z moderní informační techniky pro zajišťování podmínek k bezporuchovému provozu výpočetních systémů menšího rozsahu. To znamená údržbu počítačových systémů, nákup výpočetní techniky při inovacích, údržbu a provoz serverů, rozšiřování počítačové sítě, odstraňování závad na výpočetní technice a také, a to je jeden z významných cílů, upozorňuje a dává impuls pro používání novinek v řídící technice a softwarových produktech.

Rozsah státních závěrečních zkoušek:

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Logistika
  2. Informační management

Volitelné předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Informační a komunikační technologie
  2. Řídící a informační systémy
  3. Zpracování dat

Profil absolventa studijního oboru:

Má všeobecný společenský a kulturní rozhled, je znalý etických principů, je asertivní a způsobilý zvládat běžné poruchy výpočetní techniky. Umí efektivně komunikovat, získá dobrý teoretický základ a je adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám v praxi. Ve styku se zahraničními partnery využívá svoji jazykovou odbornou přípravu. Absolvent má potřebné právní vědomí a organizační schopnosti zajišťující způsobilost k týmové práci v heterogenních týmech. Je připraven sledovat a studovat aktuální výsledky svého odborného zaměření prostřednictvím internetové podpory. Může kontrolovat nebo koordinovat procesy nezbytné k řízení provozu a k plánování rozvoje informačních a komunikačních technologií na pracovišti.

Absolvent, který si v závěru studia zvolí předměty matematiky a fyziky, může pokračovat v dalším studiu na univerzitách technického zaměření v oborech informatiky i v zahraničí.

Trh práce

Absolvent oboru je způsobilý udržovat v provozu a odstraňovat problémy při provozu informační techniky v počítačových systémech menších firem a institucí. Samostatně odstraňuje běžné poruchy, instaluje nové hardwarové a softwarové prostředky, pomáhá uživatelům při zavádění nových aplikací. Je iniciátorem pro používání nových softwarů pro řídící úlohy.

Kód oboru: 6209R015