VŠLG
MENU

Dopravní logistika

Forma a místo studia:

  • prezenční – Přerov, Praha
  • kombinovaná – Přerov, Praha

Cíle studijního oboru Dopravní logistika

Studium oboru vyplývá ze současného trendu rozvoje oblasti “ řízení přepravy hmot“ – logistika. Pro řízení přepravy hmot je možné využívat prostředky moderní výpočetní techniky včetně velmi dobrých softwarových prostředků a moderních metod řízení jako metody síťové analýzy, multiproduktové toky, vektorové optimalizace, genetické algoritmy atd.

Cílem tohoto studia je naučit studenty využívat tyto moderní prostředky v řízení dopravních toků jak uvnitř státu tak i do zahraničí, spolehlivě zajistit požadovanou přepravu, která je jednou z rozhodujících podmínek především v mezinárodním obchodu a další doprovodné služby související s přepravou (logistické služby). Studenti jsou vychováváni k tomu, aby byli schopni využívat prostředky řízení v malých a středních firmách zabývajících se přepravou zboží nebo pracovat v podnicích a institucích s větším počtem dopravních prostředků nebo expedicích výrobních firem.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů.

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky:

  1. Logistika
  2. Dopravní logistika

Volitelné předměty státní závěreční zkoušky:

  1. Logistika silniční dopravy
  2. Logistika železniční dopravy
  3. Logistika letecké dopravy
  4. Logistika vodní dopravy

Profil absolventa

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro řízení přepravy zboží, poskytování spedičních služeb, vedení celních agend, realizaci obchodních operací ve vnitrostátních a mezinárodních přepravách .

V odborném zaměření získá znalosti a praktické dovednosti v právních a technických normách, právních předpisech upravující jednotlivé druhy doprav, a to jak vnitrostátních tak i mezinárodních. Absolvent je obeznámen s tarifními systémy, konstrukcí tarifů a cen v dopravě .Je vychován k praktickému řešení problémů dopravní logistiky a přepravních systémů. Je obeznámen se zásadami skladového hospodářství, balení zboží a využívání manipulačních a mechanizačních prostředků. Ovládá problematiku celnictví, umí prakticky řešit problematiku proclívání zboží a je schopen poskytnout poradenskou činnost v této oblasti. Má potřebné znalosti o informačních technologiích, včetně technologie elektronického obchodování. Splňuje kritéria pro spolupráci se zahraničními partnery, ale i pro přípravu pracovníků v rámci Evropské unie.

Trh práce

Absolventi se uplatní jako samostatní pracovníci v organizacích průmyslového a obchodního charakteru zabývajících se spedicí a dalšími souvisejícími službami nebo jako podnikatelé ve spedici a v poskytování celních služeb. Mohou také vykonávat dispečerské funkce, funkce celních agentů, kumulované funkce v obchodních útvarech různých firem nebo funkce logistiků v logistických centrech .
Kód oboru: 3706R006