VŠLG
MENU

Stipendia

Ubytovací a sociální stipendia jsou poskytována studentům Vysoké školy logistiky o. p. s., za účelem komfortnější sociální situace při jejich vysokoškolském studiu.

Stipendijní řád Vysoké školy logistiky (dál jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako vnitřní předpis vysoké školy. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí vysoká škola z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 40 odst. 2 zákona.

Ubytovací stipendium

Kdo může o stipendium požádat?

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a) je studentem studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, ke studiu uskutečněném, nebo uskutečňovaném v jiné než prezenční formě studia se nepřihlíží
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia.

Kde a jak můžu o stipendium požádat?

Elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka „Dokumenty“.

Kdy můžu o stipendium požádat?

Do data stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku.

Jak je stipendium vysoké?

Výše dotace na ubytovací stipendia činí nejvýše 540 Kč na 1 studenta na 1 měsíc pro rok 2021.

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

  • Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti, zpětně za semestr (za období září/říjen – prosinec je výplata realizována do 31. prosince, za období leden – červen do 30. června).
  • Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Sociální stipendium

Kdo může o stipendium požádat?

Sociální stipendium se přiznává studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu1), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku uvedené v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
1 ) § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Kde a jak můžu o stipendium požádat?

Elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka „Dokumenty“.

Kdy můžu o stipendium požádat?

Do data stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku.

Kdy můžu o stipendium požádat?

Výše dotace na sociální stipendium činí v souladu v § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů je 3 650 Kč na 1 studenta na 1 měsíc pro rok 2021.

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

  • Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti zpětně za semestr (za období září/říjen – prosinec je výplata realizována do 31. prosince, za období leden – červen do 31. července).
  • Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.