VŠLG
MENU

Profil

Vysoká škola logistiky o.p.s (dále jen VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – tři  stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika).

Hlavním cílem studijního programu B3713 Logistika a N3713 Logistika je připravit odborníka pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu.

Další cíle studijního programu jsou:

 • Nabídnout zájemcům z různých oblastí logistických systémů (dopravci, poskytovatelé služeb) – ale i z dalších oblastí – možnost získání vysokoškolského vzdělání ve studijním bakalářském oboru Logistika dopravy, Logistika služeb, Logistika cestovního ruchu a Informačním managementu i s ohledem na to, že podobný studijní program není
  v současné době na žádné vysoké škole v České republice.
 • Poskytnout vzdělání v základních teoretických znalostech z oblasti matematiky, fyziky, logistiky, operačního výzkumu a informatiky aplikovatelných v různých částech logistických systémů (dopravě, dopravní infrastruktuře
  a soukromých i veřejných službách). Tento základ je doplněn o ekonomické a právní disciplíny v dopravě, managementu a službách a s jejich využitím je u absolventa vytvořen předpoklad řešení praktických problémů přepravních procesů a procesů v oblasti poskytování služeb.
 • Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni uplatnit se především v manažerských funkcích logistických společností různého typu, v společnostech zajišťujících průřezové činnosti logistických systémů (doprava a přeprava), v institucích poskytujících služby a to jak v oblasti soukromé, tak i v oblasti veřejné.
 • Širší jazyková příprava se zaměřením na obecně kulturní, politickou a hlavně odbornou písemnou i mluvenou komunikací dává předpoklad uplatnění i v subjektech s mezinárodní účastí.
 • Společný základ v prvním ročníku studia a rozšiřující nabídka odborných profilujících disciplín pro další ročníky je předpokladem pro výchovu pracovníka s odbornými vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro kvalifikovaný výkon v logistických systémech různých typů.
 • Zapojením studentů do řešení praktických problémů v oblasti dopravy a poskytování služeb jak v soukromém, tak
  i ve veřejném sektoru rozvíjet jejich tvůrčí činnosti.

 

Nejen pro absolventy bakalářského studia na Vysoké škole logistiky o.p.s., kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou, ale i pro absolventy bakalářského studia jiných vysokých škol s přijatými standardy na principu ECTS nabídnout pokračování studia v navazujícím magisterském studiu ve studijním programu N3713 Logistika, oboru Logistika. Doba studia je 2 roky a úspěšné studium je završeno získáním titul Inženýr (Ing.).

Pro absolventy vysoké školy logistiky o.p.s.  ve  spolupráci s DF ČVUT nabízíme akreditované doktorské studium, které vychovává absolventy pro výzkum a vývoj reálných i hypotetických objektů a metod řízení v oblasti logistiky.
Po absolvování tohoto studia získá absolvent akademický titul „doktor“, zkrátka za jménem je Ph.D.