VŠLG
MENU

Politiky a cíle integrovaného systému

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

 1. Trvale rozvíjet a zvyšovat efektivnost integrovaného systému ve společnosti.
 2. Systém řízení jakosti chápat jako hlavní nástroj neustálého zvyšování kvality a efektivnosti využívání provozních nákladů.
 3. Prostřednictvím spokojeného zákazníka/klienta zajišťovat prosperitu celé společnosti. Uspokojovat potřeby a přání zákazníků/klientů novátorským a tvůrčím způsobem, se zvažováním nových řešení a viditelným přínosem pro zákazníka/klienta. Současně zvyšovat příznivost k životnímu prostředí.
 4. Trvale zlepšovat výkonnost procesů a kvalitu vzdělávacích služeb s využitím nových technologií. Zlepšovat komunikaci, snižovat podíl rutinní lidské práce, zvyšovat účinnost lidské práce, jejímž výsledkem je rostoucí kvalita poskytovaných služeb a produktů.
 5. Komunikovat otevřeně, upřímně a zodpovědně, dbát na kultivaci vztahů se zákazníky/klienty i mezi zaměstnanci uvnitř společnosti. Usilovat o důvěru zákazníků/klientů a spokojenost zaměstnanců. Ctít týmovou práci, do produktů a služeb společnosti tak promítat více zkušeností, odbornosti a invence všech zaměstnanců.
 6. Považovat znalosti a zkušenosti zaměstnanců za největší aktivum společnosti. Dbát na vytváření podmínek pro soustavné prohlubování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců a prověřovat její úroveň. Současně motivovat management společnosti i zaměstnance k aktivnímu přístupu k rozvoji svých kompetencí.
 7. Chránit životní prostředí a zdraví zaměstnanců a studentů zabezpečením pracovišť z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení společnosti má zájem na trvale se zvyšujícím environmentálním vědomí zaměstnanců i studentů.
 8. Vytvářet dostatečné zdroje pro rozvoj integrovaného systému zejména zvyšováním kvality služeb a zlepšováním ochrany životního prostředí.
 9. Prohlubovat kontakt s veřejností ve vztahu k ochraně životního prostředí – tzn. navazovat spolupráce se společnostmi zabývajícími se ochranou životního prostředí a šířit osvětu této ochrany směrem k veřejnosti.
 10. Vzdělávat zaměstnance společnosti a žáky/studenty škol v problematice ochraně zdraví a poskytnutí první pomoci.

CÍLE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

 1. Udržovat zavedený certifikovaný integrovaný systém.
 2. Hospodárně a efektivně využívat veškeré zdroje, které má společnost k dispozici, při současném dodržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb a produktů.
 3. Pracovat na jednotném vnímání uceleného systému vzdělávání ve všech vzdělávacích zařízeních, udržovat povědomí o systému vzdělávání a jeho přednostech.
 4. Pro vnější i vnitřní komunikaci užívat jednotný vizuální styl a tím zvýšit efektivnost, účinnost a dopad propagace společnosti a jednotlivých subjektů.
 5. Kontrolovat kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb jak z pohledu jejích poskytovatelů/pedagogických pracovníků, tak jejich uživatelů/klientů.
 6. Sledovat uplatnění absolventů a potřeby budoucích zaměstnavatelů, shromažďovat názory a podněty absolventů a systematicky je vyhodnocovat.
 7. Analyzovat odchody studentů ze studia a současně zvyšovat počet studentů s výborným prospěchem z hlediska výkonnosti systému.
 8. Zajišťovat pravidelné školení k předcházení environmentálních škod a havárií a tím k prevenci poškozování životního prostředí, zdraví a života zaměstnanců.
 9. Udržovat spolupráci a kontakt se společnostmi věnujícími se ochraně životního prostředí, šířit osvětu mezi veřejnost (formou uveřejňování informací na webových stránkách, nabízením tematických vzdělávacích kurzů, atd.)
 10. Zajišťovat poskytování informací k předcházení vzniku závažných zdravotních onemocnění a šíření informací o poskytnutí základní první pomoci při neočekávaných událostech a tím zajišťovat prevenci ochrany zdraví poskytovatelů i uživatelů služeb.