VŠLG
MENU

Historie

Společnost DELTA Morava s.r.o., jako zakladatel, společně s vedením města Přerova, s představiteli regionu i s řadou externích spolupracovníků, zahájili počátkem roku 2001 práce na přípravě zázemí a podmínek pro předložení žádosti o státní souhlas a akreditaci k provozování vysoké školy neuniverzitního typu v Přerově. Za tímto účelem byla vytvořena „Rada projektu“ reprezentována společníky zakladatele, představiteli města Přerova, osobnostmi z řad dalších vysokých škol, veřejně aktivních politiků a odborníků z praxe.

Vývoj studijních programů a názvu školy

V měsíci březnu roku 2001 společnost DELTA Morava s.r.o. jako jediný zakladatel založila obecně prospěšnou společnost s názvem „Vysoká škola J. A. Komenského v Přerově, o.p.s.“. Tento původní název vysoké školy se musel v dubnu roku 2002 změnit z důvodu, že již jiná akreditovaná vysoká škola neuniverzitního typu používala ve svém názvu jménu J.A. Komenského. S přihlédnutím k obsahovému zaměření studijního programu bylo rozhodnuto o novém názvu „Vysoká škola spediční a správní o.p.s“ První návrh studijního programu s názvem „Technologie a řízení spediční a správní činnosti“ u připravované neuniverzitní vysoké školy měl obsahově navazovat na studijní obory Celnictví a spedice, Finanční řízení, Marketing a Veřejná správa, které realizovala Vyšší odborná živnostenská škola v Přerově.

Pod názvem Vysoká škola spediční a správní o.p.s. byly postupně předány žádosti o udělení akreditace, studijního programu „Technologie a řízení spediční a správní činnosti“ se studijními obory „Spedice a celnictví“, „Správní činnosti“ a „Informatická rizika“ akreditační komisi na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto žádosti akreditační komise postupně připomínkovala a jevilo se, že souhlas nebude udělen. Pro urychlení celého procesu správní rada rozhodla o zpět vzetí žádosti a zastavení správního procesu vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Byly zahájeny práce na novém projektu. Po vyhodnocení všech získaných poznatků, názorů a doporučení bylo ve správní radě vysoké školy rozhodnuto se zaměřit na technický studijní program s věcným obsahem logistika a s novou filozofií systému bakalářského studia na připravované vysoké škole.

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Současně bylo rozhodnuto o změně názvu samotné vysoké školy na Vysoká škola logistiky o.p.s., aby název vysoké školy plně vystihoval zaměření studijního programu. Nová žádost o udělení státního souhlasu a akreditaci studijního programu Dopravní a spojoví infrastruktura byla podána v září 2003. Tato žádost byla projednávána v akreditační komisi v měsíci únoru 2004 a setkala se s pozitivním ohlasem u členů akreditační komise i oponenta naší žádosti.

V měsíci dubnu 2004 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydán státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu a udělena akreditace bakalářského studijního programu Dopravní a spojová infrastruktura v prezenční formě studia ve studijních oborech Dopravní logistika, Logistika služeb a Informační management. V dubnu roku 2005 byla tato akreditace rozšířena o kombinovanou formu studia.
Ředitelem Vysoké školy logistiky o.p.s. se při jejího vzniku stal Mgr. Josef Kulíšek, rektorem se stal prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc..

Rok 2004

K zahájení výuky došlo 4. 10. 2004 v náhradních prostorech společnosti Tepla Přerov a. s. v Klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově. V roce 2004 bylo přijato ke studiu na vysoké škole 52 studentů. V říjnu 2004 zahájilo město Přerov prostřednictvím společnosti Přerovská stavební společnost s.r.o. rekonstrukci budovy vysoké školy na ul. Palackého v Přerově. Tato rekonstrukce byla ukončena v červnu 2005. Vysoká škola logistiky o.p.s. tímto datem získala nové důstojné prostory určené ke studiu. V roce 2005 přibyla nová edukační centra v Praze a ve Štúrově ( činnost EC Štúrovo ukončena v roce 2013).

Magisterské studium

V roce 2007 byla Vysoké škole logistiky o.p.s. přiznána akreditace pro navazující formu magisterského studia studijního programu N3713 Logistika, přičemž absolventi navazujícího magisterského studia na technické Vysoké škole logistiky o.p.s. získávají titul inženýr (Ing.).

Současnost

JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.  byl rektorem od roku 2007 do 31. 7. 2016. V současnosti rektorem Vysoké školy logistiky o.p.s. je od 1. 8. 2016 doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. a kvestorem školy je Ing. Tomáš Vrba.
Výuka prezenčního studia probíhá pouze v Přerově a kombinované formy studia v Přerově a v našem jediném edukačním centru v Praze.
Výuku v akreditovaných studijních programech a oborech zajišťuje široký tým zkušených vysokoškolských učitelů (profesoři, docenti a odborní asistenti). Kritériem pro výběr pedagogů byla pedagogická dovednost, odborné zkušenosti z praxe, široký filozofický přehled, schopnost přijímat nové myšlenky a předpoklady k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji.

Více informací