VŠLG
MENU

Informace o veřejné zakázce „Kompetence 4.0“ pro zapojené svazy a asociace

18.01.2021

Vytvořme společně nástroje a mechanismy k eliminaci dopadů „Průmyslu 4.0“ na vzdělávání a trh práce!

Všichni víme, že firmy již dlouho bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V souvislosti s rozvojem nových technologií a zaváděním nových digitálních prvků, automatizací a robotizací, tedy procesem nazvaným „Průmysl 4.0“, bude tlak na kvalifikaci všech občanů v produktivním věku strmě stoupat. Vysoká škola logistiky, o.p.s. v Přerově se proto zapojila do realizace veřejné zakázky v rámci projektu s názvem „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ (zkráceně „Kompetence 4.0“), jejímž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a je financována z ESF a programu OP Zaměstnanost. Pro konsorcium realizátorů složené ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a společnosti TREXIMA, které již od dubna roku 2020 pracuje na této veřejné zakázce, zajistila účast expertů našich členských firem v pracovních skupinách, kteří budou zejména identifikovat, pojmenovávat a přiřazovat nové kompetence k existujícím nebo nově vznikajícím kvalifikacím a povoláním​. Podílet se budou i na určování vazby mezi stávajícími a novými kompetencemi, díky čemuž získáme časovou a věcnou výhodu pro naše podniky a naše odvětví.

Naším společným cílem je zajistit, aby měly instituce světa práce k dispozici nástroje a metodické postupy pro včasné a správné předvídání a reagování na přicházející proměny vyplývající ze zmíněné digitalizace a modernizace průmyslu. Pro vybrané odvětví bude vytvořen a v praxi otestován nástroj pro identifikaci v budoucnu požadovaných kompetencí, o něž bude rozšířena Centrální databáze kompetencí v rámci Národní soustavy povolání. Vytvoří se sektorové kompetenční pyramidy s provazbou na oblast vzdělávání. Dalším úkolem realizátorů je pomoci rozšířit spolupráci firem a škol o praktické využití prvků duálního vzdělávání, které úspěšně funguje již v dříve pilotovaných krajích. Zapojené firmy si tak budou moci vytvořit dlouhodobé, funkční a udržitelné partnerství s vybranými školami a nastaví si vhodné podmínky pro praktické vyučování v reálném prostředí firmy. Bude zformován systém zajišťující zlepšení výsledků vzdělávání žáků a jejich motivaci k následnému uzavření pracovního poměru právě se zúčastněnou společností, čímž se sníží náklady na vstupní vzdělávání a zapracování zaměstnanců. Tím bude posílena nejen značka, ale také konkurenceschopnost našich firem.

Významným výstupem veřejné zakázky i celého projektu budou rovněž zpracované návrhy a doporučení na procesní a legislativní úpravy v dané oblasti. Věříme, že tato naše společná práce přispěje k tomu, aby již probíhající digitální transformace neznamenala pro naše podniky hrozbu, ale naopak jim umožnila stát se odolnějšími, pružnějšími a produktivnějšími.

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací či se zapojit například formou připomínkování výstupů realizace nebo návštěvy jedné z mnoha plánovaných akcí určených pro odbornou veřejnost určených k diskusi, obraťte se, prosím, na Prof. Ing. Václava Cempírka, Ph.D., tel.: 607 935 278, e-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz.