VŠLG
MENU

Studijní obor Logistika

Forma a místo studia:

 • prezenční – Přerov
 • kombinovaná – Přerov, Praha

Cíle studijního oboru Logistika

Cílem magisterského studia oboru Logistika je připravit absolventa k samostatnému řešení úloh inženýrského charakteru v oborech zajišťovaných VŠLG.
Absolvent je po získání úplného inženýrského vzdělání schopen: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.
Volitelnými předměty si student může přizpůsobit studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a ústní zkouška. Ústní zkouška má dvě povinné disciplíny a třetí disciplína se volí z určených výběrových předmětů

Povinné předměty státní závěrečné zkoušky :

 1. Kvantitativní metody v rozhodování
 2. Řízení dodavatelských systémů

Volitelné předměty státní závěreční zkoušky :

 1. Logistika služeb
 2. Logistika výrobních technologií
 3. Nákupní strategie firmy
 4. Přepravní a manipulační prostředky
 5. Zpětná logistika a technologie zpracování odpadů

Profil absolventa

 1. Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Logistika bude specialista pro technické řízení a management logistických systémů zaměřený na optimální využívání logistických služeb a to jak ve firmách logistického zaměření, tak v oblasti státní správy a samosprávy.Je vychováván jako odborník, který je podrobně seznámen se všemi významnými činnostmi v logistických systémech:
  •  projekt,
  •  vývoj,
  •  produkce,
  •  dopravní síť,
  •  zákazník, a to nejen při přepravě hmotných produktů, ale i osob a nehmotných služeb.

Kód oboru: 3706T009