VŠLG
MENU

Erasmus na VŠLG

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který je zaměřen na terciální vzdělávání a na podporu odborného vzdělávání a spolupráce institucí na vysokoškolské úrovni. Tento vzdělávací program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí, ale také pro odborníky z praxe, zvané řečníky, specialisty a školitele z podniků a firem.

Cílem programu je podpořit novou (další) spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, zkvalitnit jazykovou výuku a připravenost, rozšířit povědomí o další vzdělávací systémy v evropském prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě (tzv. internacionalizace školství).

Nutnou podmínkou pro zapojení instituce do programu Erasmus+ je přiděleníErasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise. Vysoká škola logistiky o.p.s. je získala na období let 2014-2020 a byl jí přidělen identifikační znak (ERASMUS ID): CZ PREROV01. Žádoucí je také prohlášení instituce, tzv. Erasmus Policy Statement.

Vysoká škola logistiky o.p.s., v rámci první klíčové aktivity, umožňuje svým zaměstnancům a studentům vycestovat do Programových zemí, kterými jsou všechny členské státy EU a některé země mimo EU.

Mezi Programové země se řadí tyto státy:

  • Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko a Makedonie.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové aktivity:

  1. Vzdělávací mobilita – KA 1
  2. Strategická partnerství – KA 2
  3. Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3

Vysoká škola logistiky o.p.s. však momentálně využívá pouze první možnost, tedy mobility v programových zemích.

Mezi hlavní aktivity KA 1 Erasmus+ patří:

  • studijní pobyty studentů vysokých škol v délce 3-12 měsíců,
  • pracovní stáže studentů v zahraničních institucích a firmách v délce 3-12 měsíců,
  • výukové pobyty pedagogických pracovníků a
  • školení pedagogických a nepedagogických zaměstnanců vysokoškolské institucí.

Vysoká škola logistiky o.p.s. se za dobu zapojení do programu Erasmus+ zaměřuje na intenzivní spolupráci s partnerskými institucemi.

Dle stanov mohou studenti své výukové pobyty absolvovat jen a pouze na partnerských institucí, se kterými má Vysoká škola logistiky uzavřenou bilaterální smlouvu. Stejná podmínka platí také pro pedagogické pracovníky a jejich výukové pobyty. Praktické stáže studentů mohou být uskutečněny na libovolné instituci, podniku či firmě (vyloučeny jsou instituce spjaté s vrcholnými orgány EU) v rámci EU. Pro školení zaměstnanců není platná bilaterální smlouva nutností.

Další informace o programu Erasmus+ naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo také na portálu týkající se Erasmus+.